Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

7 RZECZY ZAPOBIEGAJ─?CYCH UDAROWI

t??umaczenie z Harvard Womens Health Watch
Zapobieganie udarowi mo??na rozpocz─?─? ju?? dzi??. Chro?? si─? i unikaj udaru mózgu, niezale??nie od wieku i historii rodziny.

Co mo??esz zrobi─?, aby zapobiec udarowi mózgu? Wiek czyni nas bardziej podatnymi na udar, podobnie jak matka, ojciec lub inny bliski krewny, który mia?? udar.
Nie mo??esz cofn─?─? lat ani zmieni─? historii rodziny, ale istnieje wiele innych czynników ryzyka udaru, które mo??esz kontrolowa─? - pod warunkiem, ??e jeste?? ich ??wiadomy. „Wiedza to pot─?ga” - mówi dr Natalia Rost, profesor neurologii w Harvard Medical School i zast─?pca dyrektora Acute Stroke Service w Massachusetts General Hospital. „Je??li wiesz, ??e okre??lony czynnik ryzyka sabotuje twoje zdrowie i predysponuje Ci─? do wy??szego ryzyka udaru, mo??esz podj─?─? kroki w celu z??agodzenia skutków tego ryzyka”.
Jak zapobiega─? udarowi
Oto siedem sposobów, aby dzi?? zacz─?─? ogranicza─? ryzyko, aby unikn─?─? udaru, zanim uda si─? go uderzy─?.
1. Obni?? ci??nienie krwi
Wysokie ci??nienie krwi jest najpowa??niejszym czynnikiem, podwajaj─?c lub nawet czterokrotnie zwi─?kszaj─?c ryzyko udaru, je??li nie jest kontrolowane. „Wysokie ci??nienie krwi ma najwi─?kszy wp??yw na ryzyko udaru zarówno u m─???czyzn, jak i u kobiet” - mówi dr Rost. „Monitorowanie ci??nienia krwi i, leczenie, je??li jest ono podwy??szone, jest prawdopodobnie najwi─?ksz─? ró??nic─?, jak─? ludzie mog─? zrobi─? ze zdrowiem swojego uk??adu naczyniowego”.
Twój idealny cel: Utrzymaj ci??nienie krwi ni??sze ni?? 135/85.
Jak to osi─?gn─?─?:
• Zmniejsz ilo??─? soli w diecie do nie wi─?cej ni?? 1500 miligramów dziennie (oko??o pó?? ??y??eczki).
• Unikaj produktów o wysokim poziomie cholesterolu, takich jak hamburgery, sery i lody.
• Jedz 4 do 5 szklanek owoców i warzyw ka??dego dnia, jedn─? porcj─? ryb dwa do trzech razy w tygodniu i kilka porcji pe??nych ziaren i niskot??uszczowego nabia??u.
• Wi─?cej ─?wicze?? - co najmniej 30 minut aktywno??ci dziennie i wi─?cej, je??li to mo??liwe.
• Rzu─? palenie, je??li palisz.
• W razie potrzeby we?? leki na ci??nienie krwi.
2. Schudnij
Oty??o??─?, a tak??e zwi─?zane z ni─? powik??ania (w tym wysokie ci??nienie krwi i cukrzyca), zwi─?kszaj─? ryzyko udaru. Je??li masz nadwag─?, utrata zaledwie 5 kilogramów mo??e mie─? realny wp??yw na ryzyko udaru mózgu.
Twój cel: chocia?? idealny wska??nik masy cia??a (BMI) wynosi 25 lub mniej, mo??e to nie by─? realistyczne. Wspó??pracuj z lekarzem, aby stworzy─? osobist─? strategi─? odchudzania.
Jak to osi─?gn─?─?:
• Staraj si─? je??─? nie wi─?cej ni?? 1500 do 2000 kalorii dziennie (w zale??no??ci od poziomu aktywno??ci i twojego BMI).
• Zwi─?ksz ilo??─? ─?wicze??, które wykonujesz podczas spacerów, gry w golfa lub gry w tenisa, i czyni─?c aktywno??─? cz─???ci─? ka??dego dnia.
3. ─?wicz wi─?cej
─?wiczenia przyczyniaj─? si─? do utraty wagi i obni??enia ci??nienia krwi, ale stanowi─? równie?? samodzielny ??rodek zmniejszaj─?cy udar mózgu.
Twój cel: ─?wicz z umiarkowan─? intensywno??ci─? przez co najmniej pi─?─? dni w tygodniu.
Jak to osi─?gn─?─?:
• Codziennie po ??niadaniu chod?? po okolicy.
• Za??ó?? klub fitness z przyjació??mi.
• Podczas ─?wicze?? osi─?gaj poziom, na którym ci─???ko oddychasz, ale nadal mo??esz mówi─?.
• Gdy tylko mo??esz, wejd?? po schodach zamiast windy.
• Je??li nie masz 30 kolejnych minut na ─?wiczenia, podziel je na sesje od 10 do 15 minut kilka razy dziennie.
4. Je??li pijesz - rób to z umiarem
Picie niewielkiej ilo??ci alkoholu mo??e zmniejszy─? ryzyko udaru. „Badania pokazuj─?, ??e je??li spo??ywasz oko??o jednego drinka dziennie, ryzyko mo??e by─? ni??sze”, mówi dr Rost. „Gdy zaczniesz pi─? wi─?cej ni?? dwa drinki dziennie, ryzyko gwa??townie ro??nie”.
Twój cel: nie pij alkoholu a je??li ju?? pijesz, rób to z umiarem.
Jak to osi─?gn─?─?:
• Pij nie wi─?cej ni?? jednego drinka dziennie dziennie (o zawarto??ci 50 ml mocniejszego alkoholu).
• Jako swój pierwszy wybór pij czerwone wino, poniewa?? zawiera ono resweratrol, który chroni serce i mózg.
• Obserwuj swoje porcje. Standardowy napój to 150 ml kieliszek wina, 350 ml piwa lub 50 ml kieliszek mocnego trunku.
5. Leczy─? migotanie przedsionków
Migotanie przedsionków jest form─? nieregularnego bicia serca, które powoduje tworzenie si─? skrzepów w sercu. Skrzepy te mog─? nast─?pnie podró??owa─? do mózgu, powoduj─?c udar. „Migotanie przedsionków niesie prawie pi─?ciokrotne ryzyko udaru i nale??y je traktowa─? powa??nie” - mówi dr Rost.
Twój cel: Je??li masz migotanie przedsionków, zrób to.
Jak to osi─?gn─?─?:
• Je??li masz objawy, takie jak ko??atanie serca lub duszno??─?, skonsultuj si─? z lekarzem.
• Konieczne mo??e by─? przyj─?cie leku przeciwzakrzepowego (rozcie??czalnika krwi), takiego jak warfaryna (kumadyna) lub jeden z nowych bezpo??rednio dzia??aj─?cych leków przeciwzakrzepowych w celu zmniejszenia ryzyka udaru zwi─?zanego z migotaniem przedsionków. Lekarze mog─? przeprowadzi─? Ci─? przez ten zabieg.
6. Lecz cukrzyc─?
Wysokie st─???enie cukru we krwi z czasem uszkadza naczynia krwiono??ne, zwi─?kszaj─?c prawdopodobie??stwo tworzenia si─? w nich skrzepów.
Twój cel: Kontroluj poziom cukru we krwi.
Jak to osi─?gn─?─?:
• Monitoruj poziom cukru we krwi zgodnie z zaleceniami lekarza.
• Stosuj diet─?, ─?wiczenia i leki, aby utrzyma─? poziom cukru we krwi w zalecanym zakresie.
7. Rzu─? palenie
Palenie przyspiesza tworzenie si─? skrzepów na kilka ró??nych sposobów. Zag─?szcza twoj─? krew i zwi─?ksza ilo??─? p??ytki w t─?tnicach. „Wraz ze zdrow─? diet─? i regularnymi ─?wiczeniami, rzucenie palenia jest jedn─? z najpot─???niejszych zmian stylu ??ycia, które pomog─? znacznie zmniejszy─? ryzyko udaru mózgu” - mówi dr Rost.
Twój cel: Rzu─? palenie.
Jak to osi─?gn─?─?:
• Popro?? lekarza o rad─? w sprawie najbardziej odpowiedniego sposobu na rzucenie palenia.
• Stosuj pomoce do rzucania palenia, takie jak pigu??ki lub plastry nikotynowe, porady lub leki.
• Nie poddawaj si─? Wi─?kszo??─? palaczy potrzebuje kilku prób rzucenia palenia. Zobacz ka??d─? prób─? jako zbli??aj─?c─? ci─? o krok do pokonania nawyku.


Zidentyfikuj udar F-A-S-T (t??um. Szybko)
Zbyt wiele osób ignoruje objawy udaru mózgu, poniewa?? zastanawiaj─? si─?, czy ich objawy s─? prawdziwe. „Moje zalecenie brzmi: nie czekaj, je??li masz jakie?? niezwyk??e objawy” - radzi dr Rost. S??uchaj swojego cia??a i ufaj instynktowi. Je??li co?? jest nie tak, natychmiast uzyskaj profesjonaln─? pomoc. ”
National Stroke Association stworzy?? ??atwy akronim, aby pomóc ci zapami─?ta─? i oznaczy─? objawy udaru mózgu. Wytnij ten obraz i umie??─? go w lodówce, aby u??atwi─? korzystanie z niego.

Objawy udaru obejmuj─?:
• s??abo??─? po jednej stronie cia??a
• dr─?twienie twarzy
• niezwyk??y i silny ból g??owy
• utrata wzroku
• dr─?twienie i mrowienie
• niepewny chód.

Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij