Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

Strefa Seniora

/media/i9.png

Umieszczane tutaj artykuły i informacje przeznaczone są zarówno dla Seniorów jak i ich rodzin. Chcemy aby były one pomocne przy organizowaniu życia, motywowały do pracy nad sobą, pomagały znaleźć rozwiązania w trudnych sytuacjach, pokazywały, że bycie Seniorem nie oznacza samotności i wykluczenia.

Znajdą się tutaj również informacje dotyczące realizowania swoich pasji i zainteresowań a także porady na temat zdrowia, finansów i wiele innych.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu treści publikowanych w tej zakładce. Liczymy na zgłoszenia, jakich informacji i wiedzy Państwo poszukują. Czekamy na opinie i spostrzeżenia. Wiadomości prosimy wysyłać na adres: poczta@domoweanioly.pl

Mamy nadzieję, że strona Państwa nie tylko zainteresuje, ale i zainspiruje.

Życzymy przyjemnej i owocnej lektury
DOMOWE ANIOŁY

7 RZECZY ZAPOBIEGAJ?CYCH UDAROWI

t??umaczenie z Harvard Womens Health Watch

Zapobieganie udarowi mo??na rozpocz?? ju?? dzi??. Chro?? si? i unikaj udaru mózgu, niezale??nie od wieku i historii rodziny.

Co mo??esz zrobi?, aby zapobiec udarowi mózgu? Wiek czyni nas bardziej podatnymi na udar, podobnie jak matka, ojciec lub inny bliski krewny, który mia?? udar.
Nie mo??esz cofn?? lat ani zmieni? historii rodziny, ale istnieje wiele innych czynników ryzyka udaru, które mo??esz kontrolowa? - pod warunkiem, ??e jeste?? ich ??wiadomy. „Wiedza to pot?ga” - mówi dr Natalia Rost, profesor neurologii w Harvard Medical School i zast?pca dyrektora Acute Stroke Service w Massachusetts General Hospital. „Je??li wiesz, ??e okre??lony czynnik ryzyka sabotuje twoje zdrowie i predysponuje Ci? do wy??szego ryzyka udaru, mo??esz podj?? kroki w celu z??agodzenia skutków tego ryzyka”.

czytaj więcej
JAK POPRAWI? SWOJ? PAMI??.

Silna pami?? zale??y od zdrowia i poziomu aktywno??ci twojego mózgu. Niezale??nie od tego, czy jeste?? studentem przygotowuj?cym si? do egzaminów ko??cowych, pracuj?cym profesjonalist? zainteresowanym robieniem wszystkiego, co mo??liwe, aby zachowa? spokój psychiczny, czy seniorem istnieje wiele rzeczy, które mo??esz zrobi?, aby poprawi? twoja pami?? i zdolno??ci umys??owe.
Poprawianie pami?ci czyli 9 wskazówek dotycz?cych zwi?kszania mocy mózgu w ka??dym wieku.

czytaj więcej
M??ZG A STRES

Wszyscy znamy poj?cie stresu: „praca w stresie”, „stresuj?ce okoliczno??ci” zdarzaj? si? nam codziennie. W obliczu stresu mózg przechodzi szereg reakcji - niektórych dobrych, a niektórych z??ych - zaprojektowanych, aby zmobilizowa? i chroni? si? przed potencjalnymi zagro??eniami.
Naukowcy odkryli, ??e czasami stres mo??e pomóc wyostrzy? umys?? i poprawi? zdolno??? zapami?tywania szczegó??ów na temat tego, co si? dzieje. W innych przypadkach stres mo??e wywo??ywa? wiele negatywnych skutków dla mózgu, od przyczyniania si? do choroby psychicznej do zmniejszania obj?to??ci mózgu.

czytaj więcej
JAK RADZI? SOBIE ZE STRESEM.

Sposób, w jaki ??yjesz, wybory, których dokonujesz, i sposób my??lenia mog? mie? znacz?cy wp??yw na radzenie sobie ze stresem. Poni??ej kilka rad pomagaj?cych radzi? sobie ze skutkami d??ugotrwa??ego stresu.

czytaj więcej
NATURALNE SK?ADNIKI DIETY POMAGAJ?CE M??ZGOWI W WALCE ZE STRESEM.

Badania wskazuj?, ??e wiele aminokwasów, witamin i minera??ów mo??e pomóc w restrukturyzacji chemii mózgu po do??wiadczeniu stresu przewlek??ego lub krótkotrwa??ego. Te sk??adniki od??ywcze mog? wspiera? funkcj? trzech obszarów mózgu dotkni?tych stresem - kory mózgowej, hipokampa i cia??a migda??owatego.

czytaj więcej
GIMNASTYKA M??ZGU WED?UG DR DENNISONA

Metoda Dennison czyli Kinezjologia Edukacyjna (Edu-K) to powsta??a w latach 1976-1980 metoda terapii i twórczej pracy z dzie?mi oparta na znajomo??ci wp??ywu wzorców ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pami?? i zdolno??? uczenia si?. Znana tak??e jako Gimnastyka Mózgu (The Brain Gym®). Zasady treningu przypominaj? metody stosowane w rehabilitacji ruchowej i rekonwalescensji przywracaj?cej funkcje ??yciowe, ruchowe i sprawno??ci umys??owe.

Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ?wiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrowa? prac? cia??a i umys??u. Gdy mózg jest w stanie równowagi, o??ywaj? naturalne mechanizmy, przywracaj?ce harmoni? funkcjonowania.

czytaj więcej
Gimnastyka szarych kom??rek

Masz k??opoty z nowymi pomys??ami, kreatywno??ci?? To znaczy, ??e zapu??ci??a?? swój mózg. Winny jest brak nowych bod??ców, wygodnictwo i rutyna. Ale koniec z nud?! Ruszaj na neurobik. Dzi?ki tej gimnastyce zachowasz m??odo??? umys??u.

czytaj więcej
PRZEWODNIK ??JAK ZORGANIZOWA? OPIEK? NAD SENIOREM W TRZECH KROKACH? ?? CZ???? I

Czas p??ynie nieub??aganie dla wszystkich jednakowo. Coraz cz???ciej my sami albo kto?? z naszych najbli??szych potrzebuje pomocy w zwyczajnych sprawach dnia codziennego: zakupach, gotowaniu, sprz?taniu, doje??dzie do lekarza... i wielu innych. Pomoc zajmuje coraz wi?cej czasu i obejmuje coraz wi?ksz? cz???? ??ycia codziennego.
W celu u??atwienia zorganizowania pomocy i opieki dla Seniora przygotowali??my ten krótki przewodnik. Ze wzgl?du na d??ugo??? opracowania podzielili??my j? na trzy cz???ci. Dzisiaj prezentujemy:
KROK 1: OKRE??L, KIEDY NAJBLI??SI POTRZEBUJ? POMOCY.

czytaj więcej
PRZEWODNIK ??JAK ZORGANIZOWA? OPIEK? NAD SENIOREM W TRZECH KROKACH? - CZ???? II

W cz???ci I zamie??cili??my podpowiedzi dotycz?ce oceny samodzielno??ci naszego Seniora i okre??lenia momentu, w którym pomoc staje si? niezb?dna. Zapraszamy do lektury tutaj.
Dzisiaj piszemy o rodzajach pomocy, jak j? zorganizowa?, jakie kroki podj??, ??eby zapewni? Seniorowi bezpiecze??stwo, czyli:
KROK 2: DOWIEDZ SI?, JAKI RODZAJ POMOCY JEST NAJW?A??CIWSZY.

czytaj więcej
PRZEWODNIK ??JAK ZORGANIZOWA? OPIEK? NAD SENIOREM W TRZECH KROKACH? - CZ???? III

W poprzednich dwóch cz???ciach omawiali??my jak okre??li?, kiedy i jaka pomoc jest potrzebna (poczyta? mo??na tutaj) oraz jak tak? pomoc zorganizowa? i jak zapewni? Seniorowi bezpiecze??stwo w domu (poczyta? mo??na tutaj).
Dzisiaj zajmiemy si? organizacj? pomocy spoza rodziny i jakiego rodzaju dodatkowy wymagania musz? by? zapewnione przy ró??nego rodzaju schorzeniach. Zapraszamy do lektury:

czytaj więcej
GDY KTO?? NAM BLISKI WYMAGA POMOCY. Cz???? I

GDY KTO?? NAM BLISKI WYMAGA OPIEKI…

Cz???? I

Potrzeby naszych bliskich najcz???ciej zaspokajamy kieruj?c si? intuicj?, ale czy ch?ci wystarcz? ?

Gdy dowiadujemy si? o chorobie bliskiej osoby i uzale??nieniu jej od naszej opieki, w jednej chwili dopada nas nat??ok my??li, przera??enia, bezradno??ci i strachu. Problemy i wyzwania mno??? si? b??yskawicznie. Dzia??amy na „automatycznym pilocie” rozwi?zuj?c jeden problem po drugim, tworzymy nowy harmonogram dnia, niezb?dne czynno??ci wykonujemy na bazie wyuczonych odruchów. I tak to trwa do czasu, gdy dopadn? nas emocje a si??y opuszcz?, zaczniemy mie? problemy ze snem, zaburzenia jedzenia, nasze relacje z bliskimi ulegn? pogorszeniu, b?dziemy ci?gle zm?czeni i rozdra??nieni …. 

czytaj więcej
Starsi ludzie najlepiej funkcjonuj? rano

Osoby w podesz??ym wieku najlepiej radz? sobie z rozwi?zywaniem problemów poznawczych w godzinach porannych – informuje czasopismo „Psychology and Aging”.

czytaj więcej
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij