Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

JAK RADZI─? SOBIE ZE STRESEM.

Sposób, w jaki ??yjesz, wybory, których dokonujesz, i sposób my??lenia mog─? mie─? znacz─?cy wp??yw na radzenie sobie ze stresem. Poni??ej kilka rad pomagaj─?cych radzi─? sobie ze skutkami d??ugotrwa??ego stresu.


1. DIETA


Jedz wi─?cej pokarmów o du??ej zawarto??ci sk??adników od??ywczych.
Naturalne odstresowanie rozpoczyna si─? od zdrowej diety. Badania pokazuj─?, ??e jedzenie, które jesz, wp??ywa na twój stan emocjonalny. Skoncentrowanie si─? na ??ywno??ci w ramach naszych podstawowych lub zaawansowanych planów mo??e wspiera─? zdrowy mózg i cia??o w celu optymalizacji zarz─?dzania stresem. Obejmuje to wiele pokarmów ro??linnych bogatych w sk??adniki od??ywcze oraz wystarczaj─?c─? ilo??─? t??uszczów bia??kowych i przeciwzapalnych. Spo??ywanie pokarmów bogatych w kwasy t??uszczowe omega-3, takich jak ??oso?? z??owiony i ??wie??o zmielone siemi─? lniane, mo??e na przyk??ad wspiera─? zdrowie mózgu i lepiej radzi─? sobie ze stresem.


Unikaj pokarmów, które nasilaj─? stres.
Chcesz tak??e unika─? ??ywno??ci, która wywo??uje lub nasila stres, w tym t??uszcze trans i pokarmy bogate w cukier. Kiedy jesz s??odki, przetworzony pokarm, zwi─?ksza si─? poziom cukru we krwi. Twoje gruczo??y nadnercza wydzielaj─? wi─?cej kortyzolu (hormonu stresu) w celu kontrolowania poziomu cukru we krwi. Kiedy poziom cukru we krwi ulega awarii, cz─?sto czujesz si─? ospa??y, co dodatkowo przyczynia si─? do stresu.


Wypróbuj te sk??adniki od??ywcze.
Suplementy b─?d─? mia??y wp??yw na wszystkich inaczej i nie mog─? zast─?pi─? zdrowej diety i stylu ??ycia. To powiedziawszy, badania pokazuj─?, ??e kilka mo??e wspomóc zarz─?dzanie stresem. Magnez mo??e pomóc Ci─? uspokoi─?, aby zmniejszy─? l─?k i stres. L-teanina, aminokwas, który daje uspokajaj─?cy efekt zielonej herbaty, mo??e równie?? zmniejszy─? stres. Podobnie mo??e by─? Rhodiola Rosea, zio??o adaptogenne, które mo??e pozytywnie wp??ywa─? na hormony stresu i metabolizm energetyczny. Porozmawiaj ze swoim kr─?garzem lub pracownikiem s??u??by zdrowia o konkretnych sk??adnikach od??ywczych, które pomog─? Ci lepiej radzi─? sobie ze stresem. Informacje o innych suplementach diety znajdziesz tutaj.

2. RUCH


─?wicz konsekwentnie.
Jednym z najlepszych naturalnych uwolnie?? stresu jest ─?wiczenie. ─?wiczenie konsekwentnie uwalnia przyjemne dla zdrowia endorfiny, ale tak??e pomaga ci sta─? si─? bardziej odpornym na stres, a inne przeszkody regularnie wypró??niaj─? si─?. Czas staje si─? przeszkod─? w dopasowaniu fitnessu. Nawet my??l o znalezieniu godziny lub wi─?cej na si??owni─? lub zaj─?cia jogi mo??e by─? stresuj─?ca.
Joga, Tai Chi, Qigong, basen to ─?wiczenia, które rozci─?gaj─? i uelastyczniaj─? mi─???nie oraz natleniaj─? nasz mózg.
Intensywny wysi??ek taki jak si??ownia, bieganie, jazda na rowerze sprzyjaj─? spalaniu kortyzolu – hormonu stresu.

3. MEDYTACJA

Badania pokazuj─?, ??e szeroki wachlarz stylów medytacji mo??e wp??yn─?─? na twój umys??, cia??o i emocje, aby z??agodzi─? poziomy stresu. Liczy si─? styl, który dzia??a dla Ciebie. To mo??e oznacza─? porann─? praktyk─? medytacyjn─?, uwzgl─?dniaj─?c─? uwa??no??─? przez ca??y dzie?? lub jog─? (która jest medytacj─? w ruchu).
Kilka minut ─?wicze?? dziennie mo??e pomóc z??agodzi─? niepokój. "Badania sugeruj─?, ??e codzienna medytacja mo??e zmieni─? neuronowe ??cie??ki mózgu, czyni─?c ci─? bardziej odpornym na stres", mówi psycholog Robbie Maller Hartman, doktor zdrowia z Chicago.
To proste. Usi─?d?? prosto, obiema stopami na pod??odze. Zamknij oczy. Skoncentruj swoj─? uwag─? na recytowaniu - g??o??no lub cicho - pozytywnej mantry, takiej jak "czuj─? si─? spokojna" lub "kocham siebie". Po??ó?? jedn─? r─?k─? na brzuchu, aby zsynchronizowa─? mantr─? z oddechami. Niech jaka?? rozpraszaj─?ca my??li p??ynie jak chmury.
Oddychaj g??─?boko. Zrób 5-minutow─? przerw─? i skup si─? na oddychaniu. Usi─?d?? prosto, oczy zamkni─?te, z r─?k─? na brzuchu. Powoli wdychaj przez nos, czuj─?c, jak oddech zaczyna si─? w twoim brzuchu i dociera do czubka g??owy. Odwró─? proces podczas wydechu przez usta.
"G??─?boki oddech przeciwdzia??a skutkom stresu, spowalniaj─?c cz─?sto??─? akcji serca i obni??aj─?c ci??nienie krwi" - mówi psycholog Judith Tutin. Jest certyfikowanym trenerem ??ycia w Rzymie, GA.

4. SEN

Czujesz si─? bardziej skoncentrowany i odporny na radzenie sobie ze stresem po dobrym ??nie. Odwrotnie, niewystarczaj─?cy lub z??ej jako??ci sen sprawia, ??e jeste?? bardziej podatny na stresowanie si─? prostymi rzeczami. Powstaje b??─?dne ko??o: pozbawienie snu mo??e zwi─?kszy─? poziom stresu, co mo??e dodatkowo utrudni─? spokojny sen.

5. PSYCHOLOGIA

B─?d?? wdzi─?czny.
Nie mo??esz wyeliminowa─? stresu, ale mo??esz nauczy─? si─? nim zarz─?dza─?. Przeniesienie stresuj─?cych my??li na my??li o wdzi─?czno??ci za wszystkie dobre rzeczy w twoim ??yciu staje si─? doskona??ym sposobem radzenia sobie ze stresem. Mo??e to obejmowa─? dziennik wdzi─?czno??ci lub aplikacj─? na smartfonie. Lub mo??e to poci─?ga─? za sob─? pisanie listu z podzi─?kowaniami albo telefon do kogo??, komu jeste?? wdzi─?czny. "Bycie wdzi─?cznym za twoje b??ogos??awie??stwa likwiduje negatywne my??li i zmartwienia", mówi Joni Emmerling, trener wellness w Greenville, NC.


B─?d?? cierpliwy wobec siebie.
??yjemy w szybkim spo??ecze??stwie, które cz─?sto popycha zarz─?dzanie stresem do ty??u. Wi─?kszo??─? z nas nie nauczy??a si─? radzi─? sobie ze stresem. W rzeczywisto??ci cz─?sto zach─?cano nas do podejmowania wi─?kszej odpowiedzialno??ci lub odrzucania stresuj─?cych uczu─?. Potwierd??, ??e opanowanie stresu, g??─?bokie oddychanie i spowolnienie to umiej─?tno??ci, których opracowanie wymaga czasu, ale zwróc─? one dywidendy na twoje zdrowie i szcz─???cie.


Praktykuj wybaczenie.
Zaniechanie niech─?ci do cz??onka rodziny lub wspó??pracownika mo??e wp??yn─?─? na twoje ??ycie w sposób subtelny i ma??o subtelny. Badania pokazuj─?, ??e przebaczenie mo??e obni??y─? poziom stresu i pozytywnie wp??yn─?─? na Twoje zdrowie. W jaki sposób wybaczasz, mo??e polega─? na zapisywaniu w dzienniku, modlitwie lub medytacji lub pisaniu listu do tej osoby (nie musisz od razu jej wysy??a─?). Zwró─? uwag─? na uczucie, które masz, kiedy wybaczasz: pozytywnie wp??ywa na twój sposób my??lenia, podobnie jak osoba, któr─? wybaczasz.


B─?d?? obecny. Zwolnij.
"Po??wi─?─? 5 minut i skup si─? tylko na jednym zachowaniu ze ??wiadomo??ci─?" - mówi Tutin. Zwró─? uwag─?, jak powietrze czuje si─? na Twojej twarzy, gdy idziesz i jak twoje stopy uderzaj─? o ziemi─?. Ciesz si─? faktur─? i smakiem ka??dego k─?sa jedzenia.
Kiedy sp─?dzasz czas w danej chwili i koncentrujesz si─? na swoich zmys??ach, powiniene?? czu─? si─? mniej spi─?ty.


B─?d?? z bliskimi.
Twoja sie─? spo??eczno??ciowa jest jednym z najlepszych narz─?dzi do radzenia sobie ze stresem. Rozmawiaj z innymi - najlepiej twarz─? w twarz lub przynajmniej przez telefon. Podziel si─? tym, co si─? dzieje. Mo??esz uzyska─? ??wie??─? perspektyw─?, zachowuj─?c jednocze??nie silne po??─?czenie.

 

Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij