Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

Gimnastyka szarych kom??rek

Masz k??opoty z nowymi pomys??ami, kreatywno??ci─?? To znaczy, ??e zapu??ci??a?? swój mózg. Winny jest brak nowych bod??ców, wygodnictwo i rutyna. Ale koniec z nud─?! Ruszaj na neurobik. Dzi─?ki tej gimnastyce zachowasz m??odo??─? umys??u.

Budzik. ?üazienka. ??niadanie. Kawa. Radio. Samochód. Praca. Komputer. Telefon. Wieczór. Samochód. Dom. Telewizor. Ksi─???ka. ?üazienka. Spa─?. Codziennie tak samo, tymi samymi mentalnymi ??cie??kami. Rutyna i nuda. Oto, co wyka??cza twój mózg. Kawa??ek po kawa??eczku czy??ci go z kreatywno??ci, pomys??owo??ci i fantazji.

Pozwól gada─? pó??kulom

Czy zatem ka??dy mózg mo??na zmusi─? do twórczego my??lenia? Wiele wskazuje na to, ??e tak. W jaki sposób?

By to wiedzie─?, trzeba nieco (ale tylko troch─?) zna─? si─? na jego topografii. Otó?? uwa??a si─?, ??e nasz mózg podzieli?? kompetencje pomi─?dzy swoje dwie pó??kule. Lewa ma by─? surow─? guwernantk─? – obs??ugiwa─? rozum, analityczne my??lenie, prawa – szalon─? artystk─? – pe??n─? duchowych uniesie??, twórczej weny i nieposkromionych pomys??ów. Dzi?? wiadomo, ??e aby naprawd─? twórczo my??le─?, obie pó??kule musz─? by─? w ten proces zaanga??owane w równym stopniu. Ludzie, którym operacyjnie lub na skutek urazu roz??─?czono pó??kule mózgowe, staj─? si─? znacznie mniej kreatywni – a wi─?c to, jak my??limy, zale??y w ogromnym stopniu od po??─?czenia mi─?dzy pó??kulami. Musz─? intensywnie komunikowa─? si─? ze sob─?, wymienia─? pogl─?dy, dyskutowa─?. Dlatego wiele treningów kreatywno??ci k??adzie du??y nacisk na wzmacnianie po??─?cze?? mi─?dzy pó??kulami.

Jednym z nich jest specjalna gimnastyka zwana kinezjologi─? lub gimnastyk─? mózgu. Wymy??li?? j─? Amerykanin, dr Paul Dennison. Opiera si─? na odkryciach neurobiologów, którzy stwierdzili ponad wszelk─? w─?tpliwo??─?, ??e do organizowania pracy mózgu niezb─?dna jest… aktywno??─? fizyczna. Dlatego ma??e dzieci, których mózg rozwija si─? najintensywniej, bez przerwy si─? ruszaj─? i dlatego psycholog na dysleksj─? mo??e zaleci─? taniec albo p??ywanie. I z tego samego powodu nasza umys??owa wydajno??─? siada, kiedy ca??e godziny sp─?dzamy za biurkiem, a jedyn─? gimnastyk─? jest stukanie palcami w klawiatur─? komputera. Nie macie si─? jednak czego obawia─?. Kinezjologia nie zagoni was na si??owni─?. Ruch, jaki propaguje ten rodzaj treningu, nie jest wysi??kowy, opiera si─? na naturalnej aktywno??ci cz??owieka. Naci─?gni─?cie mi─???ni wam nie grozi. A korzy??ci? Ogromne! Gimnastyka umys??u korzystnie wp??ywa na stan równowagi psychicznej, poczucie w??asnej warto??ci, organizacj─? pracy, koncentracj─?.

Proste ─?wiczenia dr. Dennisona poprawi─? koordynacj─? wzrokowo-ruchow─?, zwi─?ksz─? zdolno??ci manualne, usun─? zm─?czenie, odpr─???─? i zrelaksuj─?. No i napompuj─? umys?? nowymi pomys??ami i energi─?. Bez problemu mo??esz stosowa─? je sama. Przyk??ad? Prosz─?: do najbardziej klasycznych nale??─? tak zwane leniwe ósemki. Polegaj─? na wodzeniu oczami za przedmiotem o kszta??cie po??o??onej ósemki (znaku niesko??czono??ci) lub jego rysowaniu r─?k─? w powietrzu. Ruch zaczynaj zawsze od ??rodka w lewo do góry – lew─? r─?k─?, nast─?pnie praw─? r─?k─? i ko??cz obydwoma r─?koma po??─?czonymi razem. Modyfikacj─? tego ─?wiczenia jest „s??o??” – wykonujemy te same ruchy co przy „leniwych ósemkach”, ale tak, jakby robi?? to s??o??. K??adziemy lewe ucho na lewym ramieniu i patrzymy wzd??u?? wyci─?gni─?tego ramienia-tr─?by s??onia (grzbietem d??oni do góry), nogi w kolanach lekko ugi─?te, ma??y rozkrok. Rysuj r─?k─? w powietrzu obszerne „leniwe ósemki” (ucho przyklejone do ramienia). Ca??e cia??o prostuj.Proste? Proste. (Opis metody i propozycje ─?wicze?? znajdzesz w artykule „Gimnastyka mózgu wed??ug dr Dennisona”).

Mózgowy fitness

Kinezjologia to tylko jedna z metod ─?wiczenia umys??u. Jest wiele rozmaitych szkó?? „mentalnej gimnastyki”. Inn─? – ??wi─?c─?c─? zreszt─? na Zachodzie najwi─?ksze sukcesy – jest neurobik. Pocz─?tek tej metodzie da??a – wydana tak??e u nas – ksi─???ka „Neurobik. Zadbaj o kondycj─? mózgu” autorstwa Larry’ego Katza i Manninga Rubina, dwóch neurologów z Duke University. Spotka??a si─? z tak entuzjastycznym przyj─?ciem, ??e w Stanach Zjednoczonych powstaj─? zainspirowane ni─? „mózgowe fitness cluby”, do których mo??esz chodzi─?, by uprawia─? mentaln─? gimnastyk─?. Dzia??aj─? te?? agencje, które oferuj─? specjalne szkolenia dla firm i osób prywatnych. Nie trzeba jednak wydawa─? wielu pieni─?dzy, by zacz─?─? trening. Mo??esz to zrobi─? ju?? teraz.

Ca??a sztuka polega na tym, by ró??ne codzienne czynno??ci wykonywa─? tak, aby prze??ama─? towarzysz─?c─? im rutyn─?. Pomys??ów na to jest bez liku. Piszesz d??ugopisem – zmie?? go na pióro albo o??ówek. Jeste?? prawor─?czna? Spróbuj umy─? z─?by lew─? r─?k─?. Bior─?c prysznic, nie planuj w g??owie dnia. Zamknij oczy. Skup si─? na zapachu myd??a, strumieniu wody, fakturze g─?bki. Bierzesz k─?piel w wannie, dodaj do wody aromatyczny olejek. Poszerz sobie skal─? dozna??. Jak? Na przyk??ad dotykaj j─?zykiem kamieni i nieobrobionego drewna. Po obudzeniu si─?, zanim zrobisz sobie porann─? kaw─?, w─?chaj zapach wanilii, mi─?ty czy rozmarynu (albo jaki?? inny zapach, który pobudzi nowe rejony odpowiedzialne za przetwarzanie bod??ców zmys??owych). Zmie?? drog─?, któr─? codziennie je??dzisz do pracy. W windzie biurowca naucz si─? rozró??nia─? liczby na przyciskach za pomoc─? alfabetu Braille’a (w wi─?kszo??ci nowoczesnych budynków s─? takie oznaczenia). Potem odnajduj numery pi─?ter, pos??uguj─?c si─? dotykiem. Odwró─? obrazek b─?d─?cy tapet─? na ekranie swojego komputera do góry nogami. Ka??dego ranka czeka ci─? w pracy przegl─?d prasy? Spróbuj cho─? jeden krótki artyku?? przeczyta─?, trzymaj─?c gazet─? do góry nogami.

Nawet pozornie proste zachowania, które rozbijaj─? codzienn─? rutyn─?, powoduj─?, ??e „poruszamy” nowe obszary mózgu, które do tej pory le??a??y od??ogiem. Dzi─?ki temu powstaj─? nowe po??─?czenia mi─?dzy komórkami nerwowymi, nasz mózg staje si─? bardziej plastyczny.

??pij i twórz

Kolejny pomys?? na poruszenie niemrawych neuronów to zaproszenie do towarzystwa osób, które my??l─? inaczej ni?? ty. Recepta jest prosta: pracujesz nad jakim?? zagadnieniem i nic ci z tego nie wychodzi? Popro?? o pomoc kolegów z pracy, m─???a, ba! Nawet w??asne dzieci. To nie musz─? by─? specjali??ci. Mo??e nawet lepiej, ??eby nimi nie byli. Genialny fizyk Albert Einstein podsumowa?? to tak: – Wszyscy wiedz─?, ??e czego?? nie da si─? zrobi─? – t??umaczy?? – a?? znajduje si─? taki jeden, który nie wie, ??e si─? nie da, i on to robi. Kreatywno??─? w ludziach wyzwala tak??e nieskr─?powana mo??liwo??─? przerzucania si─? rozmaitymi, nieraz nawet niezbyt m─?drymi pomys??ami. Czy zastanowi??o ci─? kiedy??, dlaczego najlepsze rozwi─?zania przychodz─? zwykle w czasie snu?

Poczucie humoru, absurdalne skojarzenia uruchamiaj─? w naszej g??owie po??─?czenia neuronalne, których nie u??ywamy na co dzie??. ??artowanie, zabawa sprawiaj─?, ??e nasz mózg staje si─? bardziej plastyczny.

Bo wtedy nasz umys?? zrzuca ograniczenia codziennej, zdroworozs─?dkowej logiki. Wiedzia?? o tym dobrze na przyk??ad Salvador Dali. Zapada?? w drzemk─?, któr─? doprowadza?? do stanu przed I faz─? snu. Wtedy nast─?puje proces zasypiania, stan rozlu??nienia na granicy jawy i ??nienia. T─?tno wyrównuje si─?, oddech staje si─? regularny, temperatura cia??a opada. Codzienne problemy i wra??enia zmys??owe p??yn─?ce z otoczenia staj─? si─? przyjemnie odleg??e. ??wiadomo??─? zasypiaj─?cego pogr─???a si─? w tak zwanych wyobra??eniach hypnagogicznych, s─? to fragmenty obrazów, elementy snów i wizji. W mózgu rejestruje si─? wtedy fale o cz─?stotliwo??ci alfa, czemu towarzyszy wra??enie przyjemnego relaksu, gdy my??li przep??ywaj─? przez umys?? niezak??ócone koncentracj─?, swobodnie jak chmury na niebie.

Dali zasypia?? tak na fotelu, trzymaj─?c w d??oni ??y??eczk─? opart─? o szklank─?. Gdy wchodzi?? w g??─?bszy sen i jego mi─???nie rozlu??nia??y si─?, budzi?? go ha??as opadaj─?cej ??y??eczki. Dzi─?ki temu artysta pami─?ta?? obrazy jawi─?ce mu si─? przed chwil─? pod powiekami i uwiecznia?? je na p??ótnie.

??artuj i nie bój si─? marzy─?

Naukowcy odkryli, ??e pod??wiadomo??─? jest znacznie bardziej kreatywna ni?? ??wiadomo??─?. Dlatego od czasu do czasu oderwijmy si─? od obowi─?zków i pozwólmy my??lom poszybowa─? w krain─? niebieskich migda??ów. W tym czasie pomys??y staj─? si─? wolne, zaczynaj─? rekombinowa─? ze sob─? wed??ug nowych wzorów i nieprzewidywalnych po??─?cze??. Jeste??my bardziej otwarci na g??osy z wewn─?trz, gdy nie my??limy o czym?? wprost, dlatego relaks s??u??y kreatywno??ci.

Na jawie barier─? logiczno??ci próbuje si─? te?? pokonywa─? w tak zwanej burzy mózgów. Warunek: trzeba mówi─? wszystko, co tylko przyjdzie do g??owy, ??adna wypowied?? nie mo??e by─? oceniana negatywnie, nie nale??y tak??e samemu cenzurowa─? swoich wypowiedzi. Takie wy??adowania umys??ów przynosz─? czasami zdumiewaj─?co dobre rezultaty. Zw??aszcza je??li przebiegaj─? w mi??ej, sprzyjaj─?cej i bezpiecznej atmosferze. Poczucie humoru, absurdalne skojarzenia uruchamiaj─? w naszej g??owie po??─?czenia neuronalne, których nie u??ywamy na co dzie??. ??artowanie, zabawa sprawiaj─?, ??e nasz mózg m??odnieje.

Bogate umys??y

Swój mózg mo??esz tak??e ─?wiczy─?, zapisuj─?c si─? na kursy, które rozwijaj─? jakie?? nietypowe umiej─?tno??ci, na przyk??ad szybkiego czytania, technik pami─?ciowych. A mo??e naucz si─? j─?zyka migowego? Warto. Niedostatki cia??a pozbawionego ruchu wida─? w lustrze. Zasta??y umys?? powoduje, ??e tracisz rado??─? ??ycia. Szybciej si─? starzejesz. Tymczasem trenowany umys?? m??odnieje. Dzieje si─? tak dzi─?ki wzmo??onej produkcji neurotrofin, ma??ych cz─?stek bia??ka w naszym mózgu, które od??ywiaj─? nerwy – odm??adzaj─? komórki nerwowe, naprawiaj─? powsta??e w nich zniszczenia, przywracaj─?c ich funkcje. Pod wp??ywem neurotrofin odradzaj─? si─? nawet te komórki, które uznawano za stracone. Wi─?ksza ilo??─? neurotrofin opó??nia proces psychicznego starzenia.

Neurolog Robert Freidland z zespo??em z Case Western Reserve University School of Medicine w Cleveland przeprowadzi?? badania, z których wynika, ??e ludzie, którzy byli w ci─?gu ??ycia bardziej aktywni umys??owo, podejmowali nowe wyzwania, rzadziej choruj─? na chorob─? Alzheimera ni?? ci, których jedyn─? kreatywno??ci─? by??o prze??─?czanie programów w telewizorze. Wp??yw nowych bod??ców na mózg potwierdzaj─? te?? badania przeprowadzone na zwierz─?tach. Stwierdzono na przyk??ad, ??e u szczurów ??yj─?cych w pustych i ciemnych klatkach, w których ograniczono do minimum liczb─? bod??ców zmys??owych, kora mózgowa osi─?ga mniejsze rozmiary i ma znacznie ubo??sz─? sie─? po??─?cze?? ni?? u szczurów hodowanych w ??rodowisku pe??nym ró??nego rodzaju d??wi─?ków, obrazów, zapachów, smaków.

Mówi si─?, ??e na co dzie?? wystarcza nam zaledwie 10 procent naszego umys??owego potencja??u. Co si─? stanie, gdy zdo??amy obudzi─? cho─? promil wi─?cej? Wszystko tkwi w g??owie. Spróbuj.

autor: Ewa ?üatka, ??ród??o: magazyn Zwierciad??o

Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij