Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

PRZEWODNIK Ô??JAK ZORGANIZOWA─? OPIEK─? NAD SENIOREM W TRZECH KROKACHÔ?Ł - CZ─???─? III

W poprzednich dwóch cz─???ciach omawiali??my jak okre??li─?, kiedy i jaka pomoc jest potrzebna (poczyta─? mo??na tutaj) oraz jak tak─? pomoc zorganizowa─? i jak zapewni─? Seniorowi bezpiecze??stwo w domu (poczyta─? mo??na tutaj).
Dzisiaj zajmiemy si─? organizacj─? pomocy spoza rodziny i jakiego rodzaju dodatkowy wymagania musz─? by─? zapewnione przy ró??nego rodzaju schorzeniach. Zapraszamy do lektury:


KROK 3: POSZUKAJ POMOCY, JE??ELI JEJ POTRZEBUJESZ
Opiekuna dla siebie lub kogo?? z najbli??szej rodziny mo??esz znale??─? w??ród opiekunów prywatnych lub poprzez firm─?, najlepiej specjalizuj─?c─? si─? w tego typu us??ugch. Sprawdzaj─?c kandydatów i firmy powiniene?? pozna─? kwalifikacje, wyszkolenie i do??wiadczenie, najlepiej poparte referencjami.
Firmy specjalizuj─?ce si─? w opiece nad osobami starszymi maj─? kilka przewag nad opiekunami prywatnymi. Przede wszystkim dlatego, ??e dysponuj─? personelem, dzi─?ki któremu mog─? zapewni─? dostarczenie nast─?puj─?cych narz─?dzi:
• Indywidualny Plan Opieki - Po okre??leniu potrzeb Seniora i wizycie w domu okre??lany jest Indywidualny Plan Opieki uwzgl─?dniaj─?cy równie?? stan zdrowia, przyzwyczajenia i preferencje. Dodatkowo firmy, tak jak np. u nas w Domowych Anio??ach, wspó??pracuj─? z lekarzami specjalizuj─?cymi si─? geriatrii i rehabilitacji osób starszych.
• Dopasowanie Opiekuna – W profesjonalnych firmach pracuje wwielu opiekunów, spo??ród których dobierany jest najbardziej odpowiedni opiekun dopasowany pod wzgl─?dem potrzebnych us??ug, zainteresowa?? i osobowo??ci zarówno Seniora jak i opiekuna. Je??eli zajdzie taka potrzeba ??atwiej jest równie?? zmieni─? opiekuna. Dodatkowo nie musimy si─? martwi─? o zast─?pstwo na czas choroby lub urlopu opiekuna – zast─?pstwo zapewniane jest przez firm─?.
• Jako??─? Opieki – ka??dy opiekun zatrudniony przez firm─? przechodzi przy zatrudnieniu szczegó??ow─? selekcj─? nie tylko pod wzgl─?dem umiej─?tno??ci i wiedzy. Sprawdzane s─? jego referencje, niekaralno??─?, umiej─?tno??ci praktyczne. Wszelkie braki powinny by─? uzupe??nione odpowiednim dodatkowym przeszkoleniem. Ponadto wszyscy opiekunowie z takich firm s─? ubezpieczeni. Dodatkowo ich praca jest nadzorowana i kontrolowana na bie??─?co, co zmniejsza obci─???─?nie rodziny.
• Wymagania i Potrzeby Specjalistyczne – Opieka nad Seniorem, który cierpi w wyniku urazów lub chorób mo??e by─? dla cz??onków rodziny przyt??aczaj─?ca. Wymaga ona cz─?sto specjalistycznej wiedzy, si??y fizycznej, ale przede wszystkim dla najbli??szych jest wyczerpuj─?ca psychicznie. Czasami nawet kilkugodzinny odpoczynek i oderwanie si─? od my??lenia o stanie naszego Seniora mo??e pomóc „na??adowa─? akumulatory”. Tym bardziej, ??e wiele chorób wymaga specjalisycznej wiedzy:

PATRZ TABELKI

Na koniec warto zaznaczy─?, ??e przymierzaj─?c si─? do zatrudnienia wykwalifikowanego opiekuna bierzmy pod uwag─? nie tylko koszty finansowe, konkretn─? pomoc dla osoby potrzebuj─?cej, ale równie?? korzy??ci dla ca??ej rodziny. B─?dziemy spokojniejsi wiedz─?c, ??e nasz najbli??szy ma zapewnion─? pomoc i towarzystwo, ??e w razie nag??ego wypadku nie tylko b─?dzie mia?? zapewnion─? opiek─?, ale i my dowiemy si─? o tym natychmiast. 

Pobierz PDF Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij