Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

GDY KTO?? NAM BLISKI WYMAGA POMOCY. Cz─???─? I

GDY KTO?? NAM BLISKI WYMAGA OPIEKI…

Cz─???─? I

Potrzeby naszych bliskich najcz─???ciej zaspokajamy kieruj─?c si─? intuicj─?, ale czy ch─?ci wystarcz─? ?

Gdy dowiadujemy si─? o chorobie bliskiej osoby i uzale??nieniu jej od naszej opieki, w jednej chwili dopada nas nat??ok my??li, przera??enia, bezradno??ci i strachu. Problemy i wyzwania mno??─? si─? b??yskawicznie. Dzia??amy na „automatycznym pilocie” rozwi─?zuj─?c jeden problem po drugim, tworzymy nowy harmonogram dnia, niezb─?dne czynno??ci wykonujemy na bazie wyuczonych odruchów. I tak to trwa do czasu, gdy dopadn─? nas emocje a si??y opuszcz─?, zaczniemy mie─? problemy ze snem, zaburzenia jedzenia, nasze relacje z bliskimi ulegn─? pogorszeniu, b─?dziemy ci─?gle zm─?czeni i rozdra??nieni …. Gdy nasze potrzeby zejd─? na plan dalszy to znak ??e powinni??my poprosi─? o pomoc.Pami─?tajmy, ??e nasze po??wi─?cenie mo??e by─? równie trudne do zniesienia dla osoby, która nas najbardziej potrzebuje. Cz─?sto zdarza si─? ??e sam chory jest przybity sytuacj─? w jakiej si─? znalaz??. Bezradno??─? mo??e sprawi─? ??e staje si─? przykry, niewdzi─?czny, zrz─?dzi i narzeka. Dodatkowo, gdy widzi jakim sta?? si─? dla nas ci─???arem, czuje si─? jeszcze gorzej. To wszystko odbija si─? na naszych relacjach.

Samo to, jak formu??ujemy my??li i jakie mamy nastawienie wobec trudnej sytuacji jest bardzo istotne. Wed??ug Victora Frankla wybitnego psychiatry jest istotna ró??nica pomi─?dzy stwierdzeniem MUSZ─? a CHC─?. Przeprogramowanie si─? na CHC─? oznacza, ??e dokonali??my wyboru: „kiedy ci─???kie zadanie wykonujemy z w??asnej woli, z poczuciem ??e post─?pujemy s??usznie, ??atwiej nam znosi─? trud i zm─?czenie”

Ale jak sobie z tym wszystkim poradzi─? ?

  1. Zaczynamy od wypisania wszystkiego, co nas w tej sytuacji martwi i przera??a;
  2. List─? problemów dzielimy na takie, na które nie mamy wp??ywu i takie, które mo??emy zmieni─?;
  3. Zaczynamy od tych, które mo??emy zmieni─?;

Je??eli jeste?? pocz─?tkuj─?cy w roli opiekuna:

  1. Dowiedz si─? jak najwi─?cej o chorobie lub niepe??nosprawno??ci cz??onka rodziny oraz o tym, jak by─? opiekunem. Im wi─?cej wiesz, tym mniej b─?dziesz si─? martwi─? o swoj─? now─? rol─? i tym bardziej b─?dziesz skuteczny. Nawi─??? kontakt ze stowarzyszeniami, instytucjami, o??rodkami i firmami, które zajmuj─? si─? pomoc─? czy ??wiadcz─? us??ugi o interesuj─?cym nas profilu. Zakres wiedzy i umiej─?tno??ci potrzebnych do sprawowania opieki jest rozleg??y: pocz─?wszy od miejsc, gdzie mo??na znale??─? ??rodki, kupi─? czy wypo??yczy─? niezb─?dny a u??atwiaj─?cy opiek─? sprz─?t na piel─?gnacji sko??czywszy.
  2. Szukaj innych opiekunów. Pomaga wiedza, ??e nie jeste?? sam. Pocieszaj─?ce jest dawanie i otrzymywanie wsparcia od innych, którzy rozumiej─? dok??adnie, przez co przechodzicie.
  3. Zaufaj instynktowi. Pami─?taj, ??e najlepiej znasz swojego cz??onka rodziny. Nie ignorujcie tego, co mówi─? lekarze i specjali??ci, ale ufajcie tak??e swoim odczuciom.
  4. Zach─?caj swojego podopiecznego do jak najwi─?kszej niezale??no??ci . Opieka nie oznacza robienia wszystkiego dla ukochanej osoby. B─?d?? otwarty na technologie i strategie, które pozwalaj─? twojemu cz??onkowi rodziny by─? jak najbardziej niezale??nym. Je??eli sytuacja tego wymaga, wyposa??my mieszkanie w potrzebny nam sprz─?t.
  5. Poznaj swoje granice. B─?d?? realist─? przy okre??laniu, ile mo??esz po??wi─?ci─? swojemu czasowi i sobie. Okre??l wyra??ne limity i poinformuj o tych ograniczeniach lekarzy, cz??onków rodziny i inne zaanga??owane osoby. Pami─?tajmy, by zadba─? o siebie, by znale??─? czas na konieczn─? regeneracj─?. Od naszego dobrego stanu zale??y zdrowie i bezpiecze??stwo bliskiej osoby. By skutecznie wypocz─?─? powinni??my znale??─? czas dla siebie, zmieni─? otoczenie, wyjecha─? a opiek─? nad chorym czy niesamodzieln─? osob─? w tym czasie, powierzy─? innym obeznanym ju?? z sytuacj─? osobom czy firmom takim jak nasza.

Zaakceptuj swoje uczucia

Opieka mo??e wyzwala─? wiele trudnych emocji, w tym gniew, l─?k, uraz─?, poczucie winy, bezradno??─? i ??al. Wa??ne jest, aby uzna─? i zaakceptowa─? to, co czujesz, zarówno dobre, jak i z??e. Nie bój si─? swoich w─?tpliwo??ci i obaw. Te uczucia nie oznaczaj─?, ??e nie kochasz swojego cz??onka rodziny - po prostu oznaczaj─?, ??e jeste?? cz??owiekiem.

Co mo??esz poczu─? b─?d─?c opiekunem?

Niepokój i troska - mo??esz martwi─? si─?, jak poradzisz sobie z dodatkowymi obowi─?zkami opieku??czymi i co stanie si─? z twoim cz??onkiem rodziny, je??li co?? stanie si─? Tobie. Mo??esz tak??e obawia─? si─?, co stanie si─? w przysz??o??ci jak choroba b─?dzie post─?powa─?.

Gniew lub niech─?─? - mo??esz czu─? z??o??─? lub uraz─? do osoby, któr─? si─? opiekujesz, nawet je??li wiesz, ??e jest to irracjonalne. Lub mo??esz by─? z??y na ??wiat w ogóle, albo ura??ony tym, ??e inni cz??onkowie rodziny, przyjaciele nie s─? obci─???eni takimi obowi─?zkami.

Wina - mo??esz czu─? si─? winnym, ??e nie robisz wi─?cej, ??e nie jeste?? "lepszym" opiekunem, ??e nie masz wi─?cej cierpliwo??ci, ??e nie akceptujesz swojej sytuacji z wi─?kszym spokojem albo w przypadku opieki na odleg??o??─?, ??e nie widujecie si─? i nie jeste?? dost─?pny cz─???ciej.

Smutek - istnieje wiele strat, które mog─? towarzyszy─? opiece (zdrowa przysz??o??─?, któr─? wyobra??a??e?? sobie ze swoim wspó??ma????onkiem lub dzieckiem, cele i marzenia, które musia??e?? od??o??y─? na bok). Je??li osoba, któr─? si─? opiekujesz jest ??miertelnie chora, to ty te?? masz do czynienia z tym smutkiem.

Nawet je??li zrozumiesz, dlaczego tak czujesz si─?, nadal mo??e to by─? denerwuj─?ce. Aby poradzi─? sobie ze swoimi uczuciami wa??ne jest, aby o nich mówi─?. Nie du??  w sobie emocji , ale znajd?? przynajmniej jedn─? osob─?, której ufasz i mo??esz zwierzy─?, kogo??, kto spokojnie wys??ucha i b─?dzie os─?dza??.

Ci─?g dalszy nast─?pi… 

Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij