Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

JAK POPRAWI─? SWOJ─? PAMI─?─?.

Silna pami─?─? zale??y od zdrowia i poziomu aktywno??ci twojego mózgu. Niezale??nie od tego, czy jeste?? studentem przygotowuj─?cym si─? do egzaminów ko??cowych, pracuj─?cym profesjonalist─? zainteresowanym robieniem wszystkiego, co mo??liwe, aby zachowa─? spokój psychiczny, czy seniorem istnieje wiele rzeczy, które mo??esz zrobi─?, aby poprawi─? twoja pami─?─? i zdolno??ci umys??owe.
Poprawianie pami─?ci czyli 9 wskazówek dotycz─?cych zwi─?kszania mocy mózgu w ka??dym wieku.
Mówi─?, ??e starego psa nie mo??na nauczy─? nowych sztuczek. Ale je??li chodzi o mózg, naukowcy odkryli, ??e to stare powiedzenie po prostu nie jest prawd─?. Ludzki mózg ma zadziwiaj─?c─? zdolno??─? przystosowania si─? i zmiany - nawet na staro??─?. Ta zdolno??─? jest znana jako neuroplastyczno??─?. Przy w??a??ciwej stymulacji mózg mo??e tworzy─? nowe ??cie??ki neuronowe, zmienia─? istniej─?ce po??─?czenia, adaptowa─? si─? i reagowa─? na zmieniaj─?ce si─? sposoby.
Niesamowita plastyczno??─? mózgu jest prawdziwa, je??li chodzi o uczenie si─? i pami─?─?. Mo??esz wykorzysta─? naturaln─? moc neuroplastyczno??ci, aby zwi─?kszy─? swoje zdolno??ci poznawcze, poprawi─? zdolno??─? uczenia si─? nowych informacji i poprawi─? pami─?─? w ka??dym wieku.
Te 9 wskazówek mo??e pokaza─?, jak:

WSKAZÓWKA 1: TRENUJ SWÓJ MÓZG.
Zanim osi─?gniesz wiek doros??y, twój mózg stworzy?? miliony ??cie??ek neuronowych, które pomagaj─? szybko przetwarza─? i przywo??ywa─? informacje, rozwi─?zywa─? znane problemy i wykonywa─? znane zadania przy minimalnym wysi??ku umys??owym. Ale je??li zawsze trzymasz si─? tych samych utartych ??cie??ek, nie dajesz swojemu mózgowi stymulacji, której potrzebuje, aby rosn─?─? i rozwija─? si─?. Od czasu do czasu musisz wstrz─?sa─? rzeczywisto??ci─?!
Pami─?─?, podobnie jak si??a mi─???ni, wymaga u??ywania lub zanika. Im bardziej zmuszasz swój mózg do pracy, tym lepiej b─?dziesz w stanie przetwarza─? i zapami─?tywa─? informacje. Ale nie wszystkie dzia??ania s─? równowa??ne. Najlepsze ─?wiczenia mózgowe prze??amuj─? rutyn─? i rzucaj─? wyzwanie, by u??y─? i rozwin─?─? nowe ??cie??ki mózgowe.
Cztery kluczowe elementy dobrej aktywno??ci pobudzaj─?cej mózg
A. Uczy─? si─? czego?? nowego.
Je??eli jest si─? dobrym w danej aktywno??ci intelektualnej , niezale??nie od stopnia trudno??ci wykonywanie dzia??a?? nie jest wystarczaj─?cym ─?wiczeniem mózgu. Najlepsze efekty daje wykonywanie zupe??nie nowych dzia??a?? albo wychodz─?cych poza stref─? komfortu. Aby wzmocni─? mózg, musisz uczy─? si─? i rozwija─? nowe umiej─?tno??ci.
B. To trudne.
Najlepiej na rozwój mózgu wp??ywaj─? dzia??ania wymagaj─?ce pe??nej uwagi i koncentracji. Nie wystarczy, ??e w pewnym momencie spotka??e?? si─? z wyzwaniem. To wci─??? musi by─? co??, co wymaga wysi??ku umys??owego. Na przyk??ad liczy si─? nauka gry nowego, wymagaj─?cego kawa??ka muzyki. Granie trudnego utworu, który ju?? zapami─?ta??e??, to nie to samo.
C. Umiej─?tno??ci rozwojowe.
Poszukaj dzia??a??, które pozwol─? ci zacz─?─? na ??atwym poziomie i rozwija─? je dalej kiedy Twoje umiej─?tno??ci wzrosn─? - ca??y czas podwy??szaj─?c poprzeczk─?. Kiedy poprzednio trudny poziom zaczyna by─? komfortowy, oznacza to, ??e nadszed?? czas, aby zmierzy─? si─? z kolejnym poziomem.
D. Satysfakcja.
Nagrody wspieraj─? proces uczenia si─? mózgu. Im bardziej jeste?? zainteresowany i zaanga??owany, tym bardziej prawdopodobne jest, ??e b─?dziesz nadal to robi─? i tym wi─?ksze b─?d─? korzy??ci. Wybieraj wi─?c dzia??ania, które s─? nie tylko wyzwaniem ale równie?? przyjemne i satysfakcjonuj─?ce.
Pomy??l o czym?? nowym, czego zawsze chcia??e?? spróbowa─?, np. nauczy─? si─? gra─? na gitarze, wytwarza─? ceramik─?, ??onglowa─?, gra─? w szachy, mówi─? po francusku, ta??czy─? tango lub opanowa─? swing. Ka??da z tych czynno??ci mo??e pomóc Ci poprawi─? pami─?─?, pod warunkiem, ??e b─?d─? one wyzwaniem i b─?d─? wymaga??y zaanga??owania.
A co z programami treningu umys??u?
Istniej─? niezliczone aplikacje i programy online do treningu umys??u, które obiecuj─? zwi─?kszy─? pami─?─?, rozwi─?zywa─? problemy, uwag─?, a nawet IQ przy codziennych ─?wiczeniach. Ale czy naprawd─? dzia??aj─?? Coraz wi─?cej dowodów mówi, ??e nie. Podczas gdy te programy treningu umys??u mog─? prowadzi─? do krótkoterminowej poprawy w wykonywaniu jakiego?? zadani lub przy okre??lonej grze, nie wydaj─? si─? wzmacnia─? lub poprawia─? ogólnej inteligencji, pami─?ci lub innych zdolno??ci poznawczych.

WSKAZÓWKA 2: NIE POMIJAJ ─?WICZE?? FIZYCZNYCH
Wykonywanie wa??nych dla mózgu ─?wicze?? umys??owych nie zwalniaj─? z wykonywania ─?wicze?? fizycznych. ─?wiczenia fizyczne pomagaj─? zachowa─? przenikliwo??─? umys??, zwi─?kszaj─? ilo??─? tlenu w mózgu i zmniejszaj─? ryzyko zaburze??, które prowadz─? do utraty pami─?ci, takich jak cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe. ─?wiczenia wspomagaj─? równie?? poprawne dzia??anie chemii mózgu i redukuj─? hormony stresu. A tak??e, by─? mo??e najwa??niejsze, ─?wiczenia odgrywaj─? wa??n─? rol─? w neuroplastyczno??ci poprzez pobudzanie czynników wzrostu i stymulowanie nowych po??─?cze?? neuronalnych.
Wskazówki co do ─?wicze?? pobudzaj─?cych umys??.
• ─?wiczenia aerobowe s─? szczególnie dobre dla mózgu, wi─?c wybierz ─?wiczenia, które utrzymuj─? podwy??szone t─?tno. Ogólnie rzecz bior─?c, wszystko, co jest dobre dla serca, jest jeszcze lepsze dla mózgu.
• Czy po przebudzeniu potrzebujesz du??o czasu, ??eby si─? ca??kowicie ockn─?─?? Je??li tak, mo??e si─? okaza─?, ??e ─?wiczenia w godzinach porannych przed rozpocz─?ciem dnia robi─? wielk─? ró??nic─?. Oprócz odgonienia senno??ci daje równie?? fory w nauce przez ca??y dzie??.
• Czynno??ci fizyczne wymagaj─?ce koordynacji r─?ka-oko lub z??o??one umiej─?tno??ci motoryczne s─? szczególnie korzystne dla poprawy pracy mózgu.
• ─?wiczenia w przerwach w pracy pomagaj─? zredukowa─? zm─?czenie psychiczne i popo??udniowe „do??ki”. Nawet krótki spacer lub kilka przysiadów mo??e wystarczy─? do ponownego uruchomienia mózgu.
Je??li do??wiadczasz traumatycznego stresu lub utkniesz w powtarzaj─?cych si─? niezdrowych zachowaniach ...
… postaraj si─? skoncentrowa─? na ─?wiczeniach mi─???ni po??─?czonych z systemem „walcz lub uciekaj”. ─?wiczenia, które u??ywaj─? zarówno r─?k, jak i nóg oraz s─? wykonywane s─? w koncentracji na do??wiadczeniach emocjonalnych i fizycznych s─? szczególnie dobre w zmniejszaniu stresu traumatycznego. ─?wiczenia, takie jak chodzenie, bieganie, p??ywanie lub wspinaczka skalna, aktywizuj─? zmys??y i zwi─?kszaj─? ??wiadomo??─? siebie i innych.

WSKAZÓWKA 3: DOBRY SEN.
Istnieje du??a ró??nica mi─?dzy przespanym czasem, a ilo??ci─? snu potrzebn─? do jak nalepszego funkcjonowania. Prawd─? jest, ??e ponad 95% doros??ych potrzebuje od 7,5 do 9 godzin snu ka??dej nocy, aby unikn─?─? skutków deprywacji snu. Nieprawid??owo??ci w d??ugo??ci i jako??ci snu stwarzaj─? zagro??enie dla pami─?ci, czasu reakcji, umiej─?tno??ci rozwi─?zywania problemów i umiej─?tno??ci krytycznego my??lenia .
Ale sen jest niezb─?dny do nauki i pami─?ci w jeszcze bardziej podstawowy sposób. Badania pokazuj─?, ??e sen jest niezb─?dny do konsolidacji pami─?ci, a kluczowa aktywno??─? wzmacniaj─?ca pami─?─? pojawia si─? podczas najg??─?bszych etapów snu.
Skorzystaj z korzy??ci jakie daje regularny sen. Chod??cie spa─? o tej samej porze ka??dego wieczora i wstawajcie o tej samej porze ka??dego ranka. Starajcie si─? nie ??ama─? rutyny, nawet w weekendy i ??wi─?ta.
Unikajcie ekranów zarówno TV jak i komputera przez co najmniej godzin─? przed snem. Niebieskie ??wiat??o emitowane przez telewizory, tablety, telefony i komputery wywo??uje bezsenno??─? i t??umi hormony, takie jak melatonina, które powoduj─? senno??─?.
Jak spa─? lepiej: proste kroki
Ogranicz kofein─?. Kofeina wp??ywa na ka??dego inaczej. Niektórzy ludzie s─? tak bardzo wra??liwi, ??e nawet poranna kawa mo??e zak??óca─? sen w nocy. Spróbuj zmniejszy─? spo??ycie lub ca??kowicie j─? wyeliminuj, je??li podejrzewasz, ??e to ma miejsce u Ciebie.

WSKAZÓWKA 4: ZNAJD?Ü CZAS DLA PRZYJACIÓ?ü.
Kiedy my??lisz o sposobach poprawy pami─?ci, czy my??lisz o "powa??nych" dzia??aniach, takich jak zmaganie si─? z ??amig??ówk─? New York Timescrossword lub opanowywanie strategii szachowej, czy przychodz─? Ci na my??l spotykanie si─? z przyjació??mi lub ogl─?danie zabawnego filmu? Je??li jeste?? jak wi─?kszo??─? z nas, to prawdopodobnie pomy??lisz tylko o tych pierwszych. Jednak niezliczone badania pokazuj─?, ??e ??ycie pe??ne przyjació?? i zabawy wi─???e si─? z korzy??ciami kognitywnymi.
Zdrowe relacje: ostateczny wzmacniacz umys??u.
Ludzie s─? bardzo spo??ecznymi zwierz─?tami. Nie jeste??my stworzeni, aby przetrwa─?, nie mówi─?c ju?? o prosperowaniu, w izolacji. Relacje stymuluj─? nasz mózg - interakcja z innymi mo??e by─? najlepszym rodzajem ─?wicze?? umys??u.
Badania pokazuj─?, ??e posiadanie znacz─?cych przyja??ni i silnego systemu wsparcia ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla zdrowia emocjonalnego, ale tak??e dla zdrowia mózgu. W jednym z ostatnich bada?? Harvard School of Public Health, na przyk??ad, naukowcy odkryli, ??e ludzie z najbardziej aktywnym ??yciem spo??ecznym wykazywali najwolniejsz─? degradacj─? pami─?ci.
Istnieje wiele korzy??ci p??yn─?cych z socjalizacji. B─?d?? wolontariuszem, do??─?cz do klubu, cz─???ciej odwiedzaj znajomych lub rozmawiaj przez telefon. A je??li cz??owiek nie jest towarzyski, nie pomijaj warto??ci zwierz─?cia - szczególnie psa o rozbudowanych wi─?ziach spo??ecznych.

WSKAZÓWKA 5: TRZYMAJ STRES W SZACHU.
Stres jest jednym z najgorszych wrogów mózgu. Z czasem przewlek??y stres niszczy komórki mózgowe i uszkadza hipokamp, region mózgu zaanga??owany w tworzenie nowych wspomnie?? i odzyskiwanie starych. Badania równie?? ??─?czy??y stres z utrat─? pami─?ci.
Wskazówki dotycz─?ce radzenia sobie ze stresem
• Ustal realistyczne oczekiwania (i b─?d?? gotów powiedzie─? nie!),
• Rób przerwy w ci─?gu dnia,
• Wyra?? swoje uczucia, zamiast je” butelkowa─?”,
• Ustaw zdrow─? równowag─? mi─?dzy prac─? a czasem wolnym,
• Skoncentruj si─? na jednym zadaniu na raz, zamiast próbowa─? wielozadaniowo??ci,
Obni??aj─?ce stres, zwi─?kszaj─?ce pami─?─? korzy??ci medytacji.
Wci─??? przybywa dowodów naukowych na temat korzy??ci p??yn─?cych z medytacji dla zdrowia psychicznego. Badania pokazuj─?, ??e medytacja pomaga poprawi─? wiele ró??nych rodzajów stanów, w tym depresj─?, l─?k, przewlek??y ból, cukrzyc─? i wysokie ci??nienie krwi. Medytacja mo??e równie?? poprawi─? umiej─?tno??─? skupiania si─?, koncentracj─?, kreatywno??─?, pami─?─? oraz umiej─?tno??ci uczenia si─? i rozumowania.
Medytacja dzia??a "magicznie", zmieniaj─?c rzeczywisty mózg. Obrazy mózgu pokazuj─?, ??e regularnie medytuj─?cy maj─? zwi─?kszon─? aktywno??─? w lewej korze przedczo??owej, obszarze mózgu zwi─?zanym z uczuciami rado??ci i spokoju. Medytacja zwi─?ksza równie?? grubo??─? kory mózgowej i mobilizuje mózg do tworzenia wi─?kszej liczby po??─?cze?? mi─?dzy komórkami mózgowymi - wszystko to zwi─?ksza przenikliwo??─? umys??u i zdolno??─? zapami─?tywania.

WSKAZÓWKA 6: ??MIEJ SI─?
S??yszeli??cie, ??e ??miech jest najlepszym lekarstwem i to stwierdzenie odnosi si─? do mózgu i pami─?ci, a tak??e do cia??a. W przeciwie??stwie do reakcji emocjonalnych, które ograniczaj─? si─? do okre??lonych obszarów mózgu, ??miech anga??uje wiele regionów w ca??ym mózgu.
Co wi─?cej, s??uchanie dowcipów i wypracowywanie linii uderzeniowych aktywizuje obszary mózgu niezb─?dne do nauki i kreatywno??ci. Jak zauwa??a psycholog Daniel Goleman w swojej ksi─???ce "Emocjonalna inteligencja", "??miech ... wydaje si─? pomaga─? ludziom my??le─? bardziej szeroko i kojarzy─? si─? swobodniej".
Szukasz sposobów, by przynie??─? wi─?cej ??miechu w twoim ??yciu? Zacznij od tych podstaw:
• ??miej si─? z siebie. Podziel si─? swoimi ??enuj─?cymi chwilami. Najlepszym sposobem na potraktowanie siebie mniej powa??nie jest rozmowa o czasach, w których traktowali??my siebie zbyt powa??nie.
• Kiedy us??yszysz ??miech, podejd?? do niego. Przez wi─?kszo??─? czasu ludzie s─? bardzo szcz─???liwi, ??e dziel─? si─? zabawnymi rzeczami, poniewa?? daj─? im mo??liwo??─? ponownego ??miechu i czerpania z humoru, który si─? w nich znajduje. Kiedy us??yszysz ??miech, odszukaj go i spróbuj do??─?czy─?.
• Sp─?dzaj czas z zabawnymi, weso??ymi lud??mi. S─? to ludzie, którzy ??miej─? si─? z ??atwo??ci─? - zarówno sami, jak i przy absurdach ??ycia - i którzy rutynowo odnajduj─? humor w codziennych wydarzeniach. Ich ??artobliwy punkt widzenia i ??miech s─? zara??liwe.
• Otocz si─? zabawnymi gad??etami. Trzymaj zabawk─? na biurku lub w samochodzie. Wystaw zabawny plakat w swoim biurze. Wybierz wygaszacz ekranu komputera, który roz??mieszy Ci─?. Wywiesz zdj─?cia swoich bliskich i baw si─? dobrze.
• Uwa??aj na dzieci i na??laduj je. S─? ekspertami w graniu, lekcewa??─? ??ycie i ??miej─? si─?.

WSKAZÓWKA 7: STOSUJ DIET─? POBUDZAJ─?C─? MÓZG
Tak jak cia??o potrzebuje paliwa, tak samo mózg. Prawdopodobnie ju?? wiesz, ??e dieta oparta na owocach, warzywach, pe??nych ziarnach, "zdrowych" t??uszczach (takich jak oliwa z oliwek, orzechy, ryby) i chudym bia??ku zapewni wiele korzy??ci zdrowotnych, ale taka dieta mo??e równie?? poprawi─? pami─?─?. Jednak dla zdrowia mózgu nie tylko to, co jesz, ale tak??e to, czego nie jesz. Poni??sze wskazówki ??ywieniowe pomog─? zwi─?kszy─? si??─? rozumowania i zmniejszy─? ryzyko demencji:
Zdob─?d?? omega-3. Badania pokazuj─?, ??e kwasy t??uszczowe omega-3 s─? szczególnie korzystne dla zdrowia mózgu. Ryby s─? szczególnie bogatym ??ród??em omega-3, szczególnie "t??uste ryby" ??yj─?ce w zimnych wodach, takie jak ??oso??, tu??czyk, halibut, pstr─?g, makrela, sardynki i ??led??.
Je??li nie jeste?? fanem owoców morza, rozwa?? ??ród??a innych ryb omega-3, takie jak wodorosty, orzechy w??oskie, mielone siemi─? lniane, olej lniany, zimowa dynia, fasola i fasola pinto, szpinak, broku??y, pestki dyni i soja.
Ograniczaj kalorie i t??uszcze nasycone. Badania pokazuj─?, ??e diety bogate w t??uszcze nasycone (ze ??róde?? takich jak czerwone mi─?so, mleko pe??ne, mas??o, ser, ??mietana i lody) zwi─?kszaj─? ryzyko demencji i upo??ledzaj─? koncentracj─? i pami─?─?.
Jedz wi─?cej owoców i warzyw. Produkt jest pe??en przeciwutleniaczy, substancji, które chroni─? komórki mózgowe przed uszkodzeniem. Kolorowe owoce i warzywa s─? szczególnie dobrym ??ród??em "super??ywno??ci" przeciwutleniaczy.
Pij zielon─? herbat─?. Zielona herbata zawiera polifenole, silne antyoksydanty, które chroni─? przed wolnymi rodnikami, które mog─? uszkadza─? komórki mózgowe. W??ród wielu innych korzy??ci regularne spo??ywanie zielonej herbaty mo??e poprawi─? pami─?─? i koncentracj─? psychiczn─? oraz spowolni─? proces starzenia si─? mózgu.
Pij wino (lub sok winogronowy) z umiarem. Wa??ne jest kontrolowanie spo??ycia alkoholu, poniewa?? alkohol zabija komórki mózgowe. Ale z umiarem (oko??o 1 kieliszka dziennie dla kobiet, 2 dla m─???czyzn), alkohol mo??e rzeczywi??cie poprawi─? pami─?─? i poznanie. Czerwone wino wydaje si─? by─? najlepszym rozwi─?zaniem, poniewa?? jest bogaty w resweratrol, flawonoid, który zwi─?ksza przep??yw krwi w mózgu i zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera. Inne opcje pakowane w resweratrol obejmuj─? sok winogronowy, sok ??urawinowy, ??wie??e winogrona i jagody oraz orzeszki ziemne.

WSKAZÓWKA 8: ROZPOZNAJ I LECZ PROBLEMY ZDROWOTNE
Czy czujesz, ??e twoja pami─?─? nagle pogorszy??a si─? z niewiadomych przyczyn? Je??li tak, mo??e to by─? przyczyn─? problemu ze zdrowiem lub stylem ??ycia.
To nie tylko demencja czy choroba Alzheimera powoduje utrat─? pami─?ci. Istnieje wiele chorób, chorób psychicznych i leków, które mog─? zak??óca─? pami─?─?:
Choroby serca i ich czynniki ryzyka. Choroba sercowo-naczyniowa i jej czynniki ryzyka, w tym wysoki poziom cholesterolu i wysokie ci??nienie krwi, s─? zwi─?zane z ??agodnym upo??ledzeniem funkcji poznawczych.
Cukrzyca. Badania pokazuj─?, ??e osoby z cukrzyc─? do??wiadczaj─? znacznie wi─?kszego spadku poznawczego ni?? osoby, które nie choruj─? na t─? chorob─?.
Hormonowa nierównowaga. Kobiety przechodz─?ce menopauz─? cz─?sto do??wiadczaj─? problemów z pami─?ci─?, gdy spada ich poziom estrogenu. U m─???czyzn problemy mo??e powodowa─? niski poziom testosteronu. Nierównowaga tarczycy mo??e równie?? powodowa─? zapominanie, powolne my??lenie lub dezorientacj─?.
Leki. Wiele leków na recept─? i dost─?pnych bez recepty mo??e sta─? na drodze do pami─?ci i jasnego my??lenia. Do cz─?stych winowajców nale??─? leki na przezi─?bienie i alergie, ??rodki nasenne i antydepresanty. Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceut─? na temat mo??liwych dzia??a?? niepo??─?danych.
Czy to depresja?
Trudno??ci emocjonalne mog─? równie mocno obci─???a─? mózg jak problemy fizyczne. W rzeczywisto??ci, depresja jest cz─?sto objawem ospa??o??ci umys??owej, trudno??ci z koncentracj─? i zapominaniem. Problemy z pami─?ci─? mog─? by─? szczególnie z??e u osób starszych, które maj─? depresj─? - na tyle, ??e czasami mylone s─? z demencj─?. Dobra wiadomo??─? jest taka, ??e kiedy depresja jest leczona, pami─?─? powinna powróci─? do normy.

WSKAZÓWKA 9: PODEJMIJ PRAKTYCZNE KROKI W CELU WSPIERANIA NAUKI I PAMI─?CI.
Zwró─? uwag─?. Nie mo??esz sobie przypomnie─? czego??, czego nigdy nie nauczy??e?? si─?, a tak??e nie mo??esz nauczy─? si─? czego?? - to znaczy zakodowa─? go w mózgu - je??li nie zwracasz na to wystarczaj─?cej uwagi. Proces ten to oko??o o??miu sekund intensywnego skupiania si─? na przetworzeniu informacji w twojej pami─?ci. Je??li ??atwo si─? rozpraszasz, wybierz ciche miejsce, w którym nikt ci nie przeszkodzi.
Zaanga??uj jak najwi─?cej zmys??ów, jak to mo??liwe. Staraj si─? odnosi─? informacje do kolorów, faktur, zapachów i smaków. Fizyczny akt przepisywania informacji mo??e pomóc odcisn─?─? si─? informacji w mózgu. Nawet je??li jeste?? wzrokowcem, czytaj g??o??no to, co chcesz zapami─?ta─?. Je??li potrafisz recytowa─? rytmicznie, jeszcze lepiej.
Odno?? informacje do tego, co ju?? znasz. Po??─?cz nowe dane z informacjami, które ju?? pami─?tasz, niezale??nie od tego, czy to nowy materia?? oparty na wcze??niejszej wiedzy, czy co?? tak prostego, jak adres kogo??, kto mieszka na ulicy, gdzie ju?? znasz kogo??.
Aby uzyska─? bardziej z??o??ony materia??, skup si─? na zrozumieniu podstawowych idei zamiast na zapami─?tywaniu pojedynczych detali. Prze─?wicz obja??nianie pomys??ów komu?? innemu w swoich w??asnych s??owach.
Prze─?wicz informacje, których si─? ju?? nauczy??e??. Sprawd??, czego si─? nauczy??e?? tego samego dnia, w którym si─? go uczysz, a nast─?pnie w odst─?pach czasu. Ta "rozstawiona próba" jest bardziej skuteczna ni?? wkuwanie, szczególnie w celu zachowania tego, czego si─? nauczy??e??.
U??ywaj urz─?dze?? mnemonicznych, aby u??atwi─? sobie zapami─?tywanie. Mnemoniki (pocz─?tkowe "m" jest ciche) s─? wskazówkami, które pomagaj─? nam co?? zapami─?ta─?, zazwyczaj pomagaj─?c nam powi─?za─? informacje, które chcemy zapami─?ta─? z obrazem, zdaniem lub s??owem.
6 rodzajów urz─?dze?? mnemonicznych
1. Obraz wizualny - Kojarzenie obrazu wizualnego ze s??owem lub nazw─? pomo??e Ci lepiej je zapami─?ta─?. Pozytywne, przyjemne obrazy, które s─? ??ywe, kolorowe i trójwymiarowe, b─?d─? ??atwiejsze do zapami─?tania
Przyk??ad: Aby zapami─?ta─? imi─? Rosa Parks i to, z czego jest znana, wyobra?? sobie kobiet─? siedz─?c─? na ??awce w parku otoczon─? ró??ami, czekaj─?c─?, a?? jej autobus si─? zatrzyma.
2. Akrostych (lub zdanie) - Uzupe??nij zdanie, w którym pierwsza litera ka??dego s??owa jest cz─???ci─? lub reprezentuje inicja?? tego, co chcesz zapami─?ta─?.
Przyk??ad: Zdanie "Ka??dy dobry ch??opak ma si─? dobrze", aby zapami─?ta─? linie klucza wiolinowego, przedstawiaj─?ce nuty E, G, B, D i F.
3. Skrót - Akronim to s??owo, które sk??ada si─? z pierwszych liter wszystkich kluczowych s??ów lub pomys??ów, które nale??y zapami─?ta─? i które tworz─? nowe s??owo.
Przyk??ad: S??owo "HOMES" (DOMY), aby zapami─?ta─? nazwy Wielkich Jezior: Huron, Ontario, Michigan, Erie i Superior.
4. Rymowanki i aliteracja - Rymowanki, aliteracja (powtarzaj─?cy si─? d??wi─?k lub sylaba), a nawet dowcipy s─? niezapomnianym sposobem na zapami─?tanie bardziej przyziemnych faktów i liczb.
Przyk??ad: Rymowanka "Trzydzie??ci dni ma wrzesie??, kwiecie??, czerwiec i listopad", aby zapami─?ta─? miesi─?ce roku z tylko 30 dniami w nich.
5. Chunking czyli kawa??kowanie - Chunking dzieli d??ug─? list─? liczb lub innych rodzajów informacji na mniejsze, ??atwiejsze w zarz─?dzaniu cz─???ci.
Przyk??ad: Zapami─?tywanie 10-cyfrowego numeru telefonu poprzez podzielenie go na trzy zestawy liczb: 555-867-5309 (w przeciwie??stwie do 5558675309).
6. Metoda lokalizacji - Wyobra?? sobie umieszczanie przedmiotów, które chcesz zapami─?ta─? na trasie, któr─? znasz dobrze, lub w okre??lonych miejscach w znajomym pomieszczeniu lub budynku.
Przyk??ad: na list─? zakupów wyobra?? sobie banany w przedpokoju do domu, ka??u??─? mleka na ??rodku sofy, jajka id─?ce po schodach i chleb na twoim ??ó??ku.
Autorzy: Melinda Smith, M.A. I Lawrence Robinson.
Za Harvard Health Publishing (www.health.harvard.edu)

Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij