Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

Starsi ludzie najlepiej funkcjonuj─? rano

Osoby w podesz??ym wieku najlepiej radz─? sobie z rozwi─?zywaniem problemów poznawczych w godzinach porannych – informuje czasopismo „Psychology and Aging”.

Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto (Kanada) dowiedli, ??e wyniki uzyskiwane w testach poznawczych przez ludzi w podesz??ym wieku w du??ym stopniu zale??─? od pory dnia. Starsze osoby nie maj─? trudno??ci z koncentracj─? w godzinach porannych, ale po po??udniu ich uwaga ??atwo ulega rozproszeniu.

Badacze przeprowadzali testy pami─?ci na m??odych i starych doros??ych w godzinach porannych (8.30-10.30) i popo??udniowych (13.00-17.00). Testy polega??y na przywo??ywaniu obrazków i s??ów pojawiaj─?cych si─? na ekranie i ignorowaniu bod??ców rozpraszaj─?cych. Za pomoc─? techniki rezonansu magnetycznego (fMRI) kontrolowano aktywno??─? mózgu badanych podczas wykonywania zadania.

Okaza??o si─?, ??e osoby w podesz??ym wieku funkcjonowa??y rano prawie tak dobrze jak ich m??odsi koledzy. Zaobserwowano równie??, i?? w trakcie badania pobudzeniu ulega??y u nich te same obszary mózgu - przednia cz─???─? kory przedczo??owej oraz górna kora ciemieniowa.

Osoby starsze, które zosta??y poddane testom po po??udniu, by??y o 10 proc. bardziej podatne na rozproszenie ni?? osoby m??ode. Ponadto wykazywa??y s??absz─? aktywno??─? mózgu w rejonach odpowiedzialnych za uwag─?, za to wi─?ksz─? aktywno??─? bazow─? mózgu, która pojawia si─? zwykle podczas odpoczynku.

„Pora dnia naprawd─? ma znaczenie przy testowaniu starszych doros??ych. Ta grupa wiekowa jest bardziej skoncentrowana i zdolna do ignorowania dystraktorów w godzinach porannych ni?? popo??udniowych” – podsumowuje koordynator bada?? John Anderson. (PAP)

 

Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij