Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

GIMNASTYKA M??ZGU WED?üUG DR DENNISONA

Metoda Dennison czyli Kinezjologia Edukacyjna (Edu-K) to powsta??a w latach 1976-1980 metoda terapii i twórczej pracy z dzie─?mi oparta na znajomo??ci wp??ywu wzorców ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pami─?─? i zdolno??─? uczenia si─?. Znana tak??e jako Gimnastyka Mózgu (The Brain Gym®). Zasady treningu przypominaj─? metody stosowane w rehabilitacji ruchowej i rekonwalescensji przywracaj─?cej funkcje ??yciowe, ruchowe i sprawno??ci umys??owe.

Kinezjologia (gr. kinesis – porusza─? si─? i logos – uczy─? si─?) jest ga??─?zi─? nauki zajmuj─?c─? si─? ruchem. Kinezjologia jest nowoczesn─? nauk─? interdyscyplinarn─?, korzysta z takich dziedzin jak: biologia, chemia, historia, fizyka, biofizyka, psychologia i socjologia. G??ówne cele kinezjologii to:

 * zrozumienie psychologicznych i fizjologicznych reakcji ludzkiego organizmu na krótkotrwa??y i bardzo intensywny wysi??ek fizyczny;
* poznanie ró??nych form adaptacji organizmu ludzkiego na chroniczn─? lub d??ugotrwa??─? aktywno??─? fizyczna;
* zrozumienie mechaniki ruchu i opisanie jej cech;
* badanie procesów kontroluj─?cych ruch i czynników wp??ywaj─?cych na nabywanie zdolno??ci motorycznych;
* wyja??nienie psychologicznych efektów fizycznej aktywno??ci na ludzkie zachowanie;

Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ─?wiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrowa─? prac─? cia??a i umys??u. Gdy mózg jest w stanie równowagi, o??ywaj─? naturalne mechanizmy, przywracaj─?ce harmoni─? funkcjonowania.

Wszystko, co proste najcz─???ciej jest genialne. Osoby ─?wicz─?ce systematycznie zestawami ─?wicze?? osi─?gaj─? zdumiewaj─?ce efekty rozwijaj─?ce zdolno??ci i umiej─?tno??ci, ale równie?? koryguj─? deficyty (m.in. nadpobudliwo??─?, koncentracj─? uwagi, koordynacj─? cia??a i umys??u, pami─?─?, dysleksj─? w szerokim znaczeniu). Nie mo??na si─? jednak czarowa─?, ??eby osi─?ga─? efekty trzeba ─?wiczy─? systematycznie konsekwentnie i czasem d??ugo (cho─? naprawd─? po miesi─?cu systematycznej pracy wida─? pierwsze efekty).Skuteczno??─? Metody Dennisona ma swoje proste uzasadnienie. Ruch to ??ród??o zdrowia – jak powszechnie wiadomo – a je??li jest to ruch, który powoduje pozytywne zmiany w centralnym systemie nerwowym (odsy??am do ksi─???ki „Zmy??lne ruchy” Carla Hannaford), to nic wi─?cej powiedzie─? nie trzeba.

Mózg bardzo precyzyjnie wspó??pracuje z cia??em. Przez impulsy w uk??adzie nerwowym informacja dociera do wszystkich zak─?tków organizmu. Jednocze??nie o??rodki znajduj─?ce si─? w lewej pó??kuli mózgu zawiaduj─? praw─? stron─? naszego cia??a, a o??rodki z prawej pó??kuli – kieruj─? jego lew─? pó??kul─?. Gdy wykonujemy ruch lew─? nog─?, impuls nerwowy dociera do prawej pó??kuli; w przypadku ruchu praw─? r─?k─? – dochodzi on do pó??kuli lewej. Je??li natomiast na przemian wykonujemy ruchy lew─? nog─? oraz praw─? r─?k─? i jeste??my przy tym w stanie utrzyma─? równowag─?, dochodzi do szybkiego prze??─?czania prawej i lewej pó??kuli. Tworz─? si─? nowe po??─?czenia nerwowe, a stare, ju?? istniej─?ce, udra??niaj─? si─? i umacniaj─?. W ten sposób nast─?puje lepsza integracja pracy obu pó??kul mózgu. W rezultacie jego cz─???─? intuicyjna zaczyna lepiej wspó??pracowa─? z cz─???ci─? analityczn─?. Lewe ucho mo??e dobrze wspó??dzia??a─? z prawym, a oko z lewym.

Okazuje si─?, ??e ilo??─? po??─?cze?? mi─?dzy lew─? i praw─? pó??kul─? mózgu jest bardzo istotna dla procesów uczenia si─?. Dzia??ania kinezjologii edukacyjnej powoduj─? do??─? szybkie i d??ugotrwa??e zmiany, poprzez rzeczywiste budowanie powi─?za?? nerwowych w obr─?bie mózgu i cia??a, dzi─?ki czemu uczenie przebiega szybciej, efektywniej, a co wa??niejsze – bezstresowo.

Dennison odkry??, ??e funkcje mózgu ludzkiego s─? trójwymiarowe tak, ??e stanowi─? ca??o??─?. Proces kszta??cenia mo??e by─? mi??y i przyst─?pny, pod warunkiem, ??e zostanie poprowadzony wielowymiarowo:

 • wymiar lateralizacji (lewa i prawa pó??kula mózgu)
 • wymiar koncentracji (pie?? mózgu i p??at czo??owy)
 • wymiar stabilno??ci (system limbiczny)

Metoda Dennisona mo??e dawa─? nast─?puj─?ce efekty:

 • usuwa─? blokady ukryte w naszym ciele,
 • wprowadza─? cia??o i umys?? w stan optymalny do przyswajania wiedzy równowa??─?c wymiar lateralno??ci, koncentracji, stabilno??ci.

Poni??ej prezentujemy zestaw ─?wicze?? gimnastyki mózgu :

I. Podstawowy schemat ─?wicze?? wprowadzaj─?cych,
II. ─?wiczenia na przekraczanie linii ??rodka,
III. ─?wiczenia energetyzuj─?ce.

PODSTAWOWY SCHEMAT ─?WICZE?? WPROWADZAJ─?CYCH

 1. Picie wody
  Woda jest czynnikiem energetyzuj─?cym, jest niezb─?dna do prawid??owego funkcjonowania uk??adu limbicznego. Woda aktywizuje mózg dla elektrycznych i chemicznych reakcji mi─?dzy mózgiem a uk??adem nerwowym-poprawia umiej─?tno??ci szkolne i ogólno??yciowe.
  Codziennie nale??y pi─? tyle szklanek wody ile wskazuje wzór: Waga cia??a/11
 2. Ruchy naprzemienne
  ─?wiczenia te powinny by─? stosowane w ci─?gu dnia mo??liwie jak najcz─???ciej i w urozmaicony sposób. Oto przyk??ady ─?wicze?? naprzemiennych:
  Krzy??owanie wyprostowanych ramion przed klatk─? piersiow─? tak, aby na zmian─? wy??ej by??a r─?ka lewa potem prawa.
  Dotykanie lew─? d??oni─? prawego ??okcia i odwrotnie.
  Dotykanie lew─? d??oni─? prawego ucha i odwrotnie.
  Dotykanie lew─? d??oni─? prawego kolana i odwrotnie, itp.
  Ruchy naprzemienne – poprawa pisania, s??uchania, czytania i rozumienia, koordynacja ruchowa lewej i prawej strony cia??a, wzmocnienia oddechu, wzrost energii.
 3. Punkty na my??lenie
  Jedn─? r─?ka- najlepiej palcem wskazuj─?cym i kciukiem- masuj punkty (mi─?kkie miejsca, do??ki pod obojczykami z lewej i prawej strony klatki piersiowej), a drug─? r─?k─? po??ó?? na p─?pku.
  Czas ─?wiczenia oko??o 2 minut.
  Punkty na my??lenie – przekazanie informacji od prawej pó??kuli do lewej po??owy cia??a i odwrotnie, stymulacja aorty, zwi─?kszenie potoku elektromagnetycznej energii, likwiduje odwracanie liter i cyfr, prawid??owo uk??ada cia??o podczas czytania.
 4. Pozycja Cook`a
  Sta?? lub usi─?d??, skrzy??uj nogi w kostkach, wyci─?gnij r─?ce przed siebie i przekr─?─? d??onie grzbietami do siebie tak, by kciuki skierowane by??y w dó??. Teraz prze??ó?? jedn─? r─?k─? przed drug─? tak by d??onie dotyka??y si─? wewn─?trznymi stronami (kciuki s─? nadal skierowane w dó??), skrzy??uj palce d??oni, zegnij r─?ce w ??okciach i oprzyj r─?ce na piersi. Zamknij oczy, czubek j─?zyka po??ó?? na podniebieniu. Oddychaj swobodnie.
  Czas ─?wiczenia oko??o 2 minut. Zwalniamy j─?zyk, nogi, r─?ce swobodnie opuszczamy.
  Pozycja Cook`a – emocjonalna stabilno??─?, „uziemienie”, zwi─?kszenie uwagi, swobodny ruch ko??ci czaszki, wyra??ne s??yszenie, mowa, pisanie prac kontrolnych.

─?WICZENIA NA PRZEKRACZANIE LINII ??RODKA

 1. Leniwe ósemki dla oczu
  Sta?? (je??eli zdarzaj─? Ci si─? zaburzenia rónowagi, to wygodnie usi─?d??). Wyci─?gnij przed siebie lew─? r─?k─?, zaci??nij pi─???─? a kciuk skieruj do góry, rysuj kciukiem w powietrzu po kszta??cie po??o??onej ósemki (znaku niesko??czono??ci) wodz─?c oczami za r─?k─?- g??owa nieruchomo. Ruch zaczynaj zawsze w lewo do góry. Powtórz to samo praw─? r─?k─? a potem obiema r─?koma jednocze??nie.
  Leniwe ósemki – koordynacja wzroku, obwodowe widzenie, aktywizacja mózgu dla przekraczania ??rodkowej wizualnej linii, integracja pó??kul mózgowych, mechanizm czytania (ruch oczu z lewej do prawej), rozpoznawanie znaków przy pisaniu, czytanie ze zrozumieniem.
 2. Pozycja Dennisona

Palce z??─?cz opuszkami, stopy ustaw równolegle do siebie, oddychaj lu??no i g??─?boko. Pozosta?? w tej pozycji ok. 1 minut─?.

─?wiczenie poprawia:

 • S??uchanie
 • Pewno??─? siebie
 • Rozlu??nienie
 • Pozytywne nastawienie

 

 1. S??o??

Wyci─?gnij lew─? r─?k─? w przód, grzbietem d??oni do góry, g??ow─? po??ó?? na ramieniu wyci─?gni─?tej r─?ki, nogi w kolanach lekko ugi─?te, ma??y rozkrok (je??eli zdarzaj─? Ci si─? zaburzenia rónowagi, to wygodnie usi─?d??). Rysuj r─?k─? w powietrzu obszerne leniwe ósemki (ucho przyklejone do ramienia). Ca??e cia??o prostuj. nast─?pnie to samo z praw─? r─?k─?. Pami─?taj, ??e kierunek pisania w lewo do góry.
S??o?? – stymulacja mowy wewn─?trznej, twórcze my??lenie, s??uchanie w??asnego g??osu, rozwój pami─?ci d??ugoterminowej, zintegrowane widzenie, s??yszenie i ruch; mowa, pismo, zapami─?tywanie.

 1. Leniwa ósemka alfabetyczna
  Najpierw narysuj kilka leniwych ósemek a potem wpisz w kszta??t le??─?cej ósemki ma??e litery alfabetu, zachowuj─?c kierunek w lewo do góry.
  Alfabetyczne ósemki – zasady pisowni, twórcze pisanie, koordynacja „r─?ka – oko”, rozpoznawanie i kodowanie symboli, zdolno??ci manualne, precyzja ruchów, ortografia.
 2. Sowa

Jedn─? r─?k─? chwy─? mocno mi─???nie barku, g??ow─? powoli odwracaj w lewo a potem w prawo, podbródek trzymaj prosto. G??ow─? si─?gaj maksymalnie w prawo i w lewo, aby rozlu??ni─? mi─???nie szyjne. Zrób wdech, gdy g??owa jest w skrajnym po??o??eniu tu gdzie r─?ka trzyma rami─?, wydech w czasie obrotu g??owy.
Powtórz trzymaj─?c drug─? r─?k─? drugie rami─?.

Sowa – przekraczanie ??rodkowej audialnej linii (uwag─? s??uchow─?, percepcj─? i pami─?─?), s??uchanie w??asnego g??osu, doskonalenie dialogu wewn─?trznego, rozwój lu??nego ruchu oczu, s??uchanie ze zrozumieniem, mow─? i ustny komunikat, matematyczne wyliczenia, pami─?─?, praca z komputerem.

 1. Aktywna r─?ka
  Podnie?? r─?k─? do góry, chwy─? j─? drug─? r─?k─?. Podniesiona r─?ka stawia opór r─?ce trzymaj─?cej na wydechu w czterech kierunkach: w stron─? g??owy, do przodu, do ty??u, od ucha. Powtórz wszystko zmieniaj─?c r─?ce.
  Aktywna r─?ka – rozwój wyra??nej mowy i j─?zykowych zdolno??ci, rozlu??nianie przepony, koordynacja „r─?ka-oko”, kaligrafia, zasady pisowni, twórcze pisanie
 2. Kobra
  Usi─?d??, oprzyj d??onie na stole, trzymaj plecy rozlu??nione, zacznij oddycha─? tak jakby „od podstawy kr─?gos??upa”. Skup si─? na oddechu tak jakby by?? ??ród??em twej si??y (a nie prac─? mi─???ni).
  Kobra – przekraczanie ??rodkowej linii cia??a, rozlu??nienie centralnego uk??adu nerwowego, obuoczne widzenie, zgodna praca obojga oczu, s??uchanie ze zrozumieniem, umiej─?tno??ci mowy, kontrola motoryki precyzyjnej.

III. ─?WICZENIA ENERGETYZUJ─?CE

 1. Kapturek my??liciela

Du??ymi palcami i kciukiem chwy─? ma????owin─? uszn─? i masuj j─? (odci─?gaj─?c do ty??u i ??ciskaj─?c). Masa?? zaczynaj od góry i przesuwaj si─? w dó?? do p??atka ucha.
Kapturek my??liciela – przekraczanie ??rodkowej audytywnej Unii (maj─?cej zwi─?zek z uwag─? s??uchow─?, rozpoznawaniem, rozró??nianiem, percepcj─?, pami─?ci─?), s??uchanie w??asnego g??osu w czasie mówienia, dobrej pracy pami─?ci krótkoterminowej, doskonalenie dialogu wewn─?trznego, zgodnego s??uchania obydwoma uszami, s??uchanie ze zrozumieniem, wyst─?pienia publiczne, ??piew, gra na instrumencie.

 1. Energetyczne ziewanie

Dotknij ko??cami palców miejsca na z─?bach tu?? przed miejscem gdzie ??─?czy si─? dolna szcz─?ka z górn─?, masuj te miejsce, lekko otwórz usta, wyobra?? sobie, ??e ziewasz.
Energetyczne ziewanie – percepcja sensoryczna, motoryczne funkcje oczu i mi─???ni, odpowiadaj─?cych za d??wi─?k i ??ucie, procesy utleniania w organizmie, uwaga i percepcja wzrokowa, komunikacja, umiej─?tno??─? wybierania potrzebnej informacji, g??o??ne czytanie, twórcze pisanie, wyst─?pienia publiczne.

 1. Oddychanie przeponowe
  Zrób wdech nosem. Najpierw oczy??─? p??uca, robi─?c krótkie wydechy przez zaci??ni─?te wargi (wyobra?? sobie, ??e chcesz utrzyma─? piórko w powietrzu). Po tym wydech mo??esz robi─? nawet nosem. Po??ó?? r─?ce na brzuchu, na wdechu r─?ce podnosz─? si─? a na wydechu opuszczaj─? si─?. Zrób wdech i licz do trzech, zatrzymaj oddech na trzy sekundy, wydychaj licz─?c do trzech, znowu zatrzymaj oddech na trzy sekundy. Powtórz ca??o??─? jeszcze raz.
  Oddychanie przeponowe – rozlu??nienie centralnego uk??adu nerwowego, ustalenie rytmu ruchów ko??ci czaszki; czytanie, g??o??ne czytanie mowa.
 2. Punkty pozytywu

Dotknij lekko ko??cami palców punktów, które znajduj─? si─? na czole, bezpo??rednio nad oczami, równo po ??rodku mi─?dzy lini─? w??osów a brwiami.
Punkty pozytywne – wzmocnienie czo??owych cz─???ci mózgu, os??abienie reakcji odruchów wymuszonego dzia??ania, pozytywny wp??yw na procesy nauki pisania, matematyki, pami─?ci d??ugoterminowej.

 1. Punkty uziemienia
  Ko??cami palców jednej r─?ki dotknij brody pod doln─? warg─?, a palce drugiej r─?ki po??ó?? na górnej cz─???ci ko??ci ??onowej. Patrz w dó?? (na pod??og─?).
  Punkty uziemienia – praca w polu ??rodkowym, stabilno??─?, uziemienie (wodzenie oczami w dole dla rozwoju umiej─?tno??ci widzenia z bliska), umiej─?tno??ci organizacyjne (ruch oczu w pionie i poziomie), umiej─?tno??─? nie gubienia wierszy i kolumn w czasie czytania, pisanie i prace matematyczne.
 2. Punkty równowagi
  Jedn─? r─?k─? po??ó?? na wg??─?bieniu u podstawy czaszki za uszami a drug─? na p─?pku. Zmie?? po??o??enie r─?k.
  Punkty równowagi – pobudzenie i koncentracja ??wiadomo??ci, podejmowanie decyzji, rozlu??nienie napi─?cia przy ruchu szcz─?k i ko??ci czaszki, rozumienie podtekstu napisanego „mi─?dzy wierszami”, punktu widzenia autora tekstu, krytyczna ocena i podejmowanie decyzji, umiej─?tno??─? rozró??niania przy pisaniu i matematyce.
 3. Punkty przestrzeni
  Ko??cami palców jednej r─?ki dotknij miejsca mi─?dzy górn─? warg─? a nosem, drug─? r─?k─? po??ó?? tu?? powy??ej ko??ci ??onowej. Wzrok skieruj do góry. Zamie?? r─?ce.
  Punkt przestrzeni – zdolno??ci pracy w polu ??rodkowym, rozlu??nienie centralnego uk??adu nerwowego, percepcja g??─?boko??ci wyobra??enia, zdolno??ci widzie─? blisko i daleko, umiej─?tno??ci organizacyjne, skupienie na zadaniu.

Wi─?kszo??─? ─?wicze?? mo??na wykonywa─? w pozycji równie?? siedz─?cej.

/autor:Difra, ??ród??o:ipon.pl/

 

Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij