Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

M??ZG A STRES

(za Kendra Cherry)


Wszyscy znamy poj─?cie stresu: „praca w stresie”, „stresuj─?ce okoliczno??ci” zdarzaj─? si─? nam codziennie. W obliczu stresu mózg przechodzi szereg reakcji - niektórych dobrych, a niektórych z??ych - zaprojektowanych, aby zmobilizowa─? i chroni─? si─? przed potencjalnymi zagro??eniami.
Naukowcy odkryli, ??e czasami stres mo??e pomóc wyostrzy─? umys?? i poprawi─? zdolno??─? zapami─?tywania szczegó??ów na temat tego, co si─? dzieje. W innych przypadkach stres mo??e wywo??ywa─? wiele negatywnych skutków dla mózgu, od przyczyniania si─? do choroby psychicznej do zmniejszania obj─?to??ci mózgu.


Przyjrzyjmy si─? bli??ej pi─?ciu najbardziej zaskakuj─?cym sposobom, w których stres wp??ywa na mózg.


1. Przewlek??y stres zwi─?ksza ryzyko choroby psychicznej.
W badaniu opublikowanym w Molecular Psychiatry, naukowcy odkryli, ??e przewlek??y stres powoduje d??ugoterminowe zmiany w mózgu. Te zmiany, jak sugeruj─?, mog─? pomóc wyja??ni─?, dlaczego ci, którzy do??wiadczaj─? przewlek??ego stresu, s─? równie?? bardziej podatni na zaburzenia nastroju i l─?kowe w pó??niejszym ??yciu.
Naukowcy z University of California-Berkeley przeprowadzili seri─? eksperymentów badaj─?cych wp??yw chronicznego stresu na mózg. Odkryli, ??e taki stres wytwarza wi─?cej komórek produkuj─?cych mielin─?, ale mniej neuronów ni?? normalnie. Rezultatem tego zak??ócenia jest nadmiar mieliny w pewnych obszarach mózgu, co zaburza czas i równowag─? komunikacji.
W szczególno??ci naukowcy badali wp??yw stresu na hipokamp w mózgu. Sugeruj─?, ??e stres mo??e odgrywa─? rol─? w rozwoju zaburze?? psychicznych, takich jak depresja i ró??ne zaburzenia emocjonalne.


2. Stres zmienia struktur─? mózgu.
Wyniki eksperymentów przeprowadzonych przez naukowców z University of California-Berkeley ujawni??y, ??e przewlek??y stres mo??e prowadzi─? do d??ugotrwa??ych zmian w strukturze i funkcji mózgu.
Mózg sk??ada si─? z neuronów i komórek pomocniczych, zwanych "szar─? materi─?", odpowiedzialnych za my??lenie wy??szego rz─?du, takie jak podejmowanie decyzji i rozwi─?zywanie problemów. Ale mózg zawiera tak??e to, co jest znane jako "istota bia??a", która sk??ada si─? ze wszystkich aksonów, które ??─?cz─? si─? z innymi regionami mózgu w celu przekazania informacji. Istota bia??a jest tak nazwana ze wzgl─?du na t??ust─?, bia??─? os??on─? zwan─? mielin─?, która otacza aksony, które przyspieszaj─? sygna??y elektryczne u??ywane do przekazywania informacji w mózgu.
Nadprodukcja mieliny, któr─? badacze zaobserwowali z powodu obecno??ci przewlek??ego stresu, nie tylko powoduje krótkotrwa??─? zmian─? równowagi pomi─?dzy bia??─? a szar─? substancj─? - mo??e równie?? prowadzi─? do trwa??ych zmian w strukturze mózgu.
Lekarze i badacze zauwa??yli wcze??niej, ??e osoby cierpi─?ce na zespó?? stresu pourazowego maj─? równie?? zaburzenia w mózgu, w tym brak równowagi w istocie szarej i bia??ej.
Psycholog Daniela Kaufer, badaczka stoj─?ca za tymi prze??omowymi eksperymentami, sugeruje, ??e nie wszystkie stresy wp??ywaj─? na mózg i sieci neuronowe w ten sam sposób. Dobry stres, lub rodzaj stresu, który pomaga Ci dobrze radzi─? sobie w obliczu wyzwania, pomaga pod??─?czy─? mózg w pozytywny sposób, prowadz─?c do silniejszych sieci i wi─?kszej odporno??ci.
Z drugiej strony, przewlek??y stres mo??e prowadzi─? do szeregu problemów. "Tworzysz mózg, który jest albo odporny, albo bardzo podatny na choroby psychiczne, w oparciu o wzorce istoty bia??ej, które dostajesz we wczesnym okresie ??ycia" - wyja??nia Kaufer.


3. Stres zabija komórki mózgu.
W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Rosalind Franklin University of Medicine and Science, naukowcy odkryli, ??e pojedyncze wydarzenie spo??ecznie stresuj─?ce mo??e zabi─? nowe neurony w hipokampie mózgu.
Hipokamp jest jednym z regionów mózgu silnie zwi─?zanych z pami─?ci─?, emocjami i uczeniem si─?. Jest to równie?? jeden z dwóch obszarów mózgu, w którym neurogeneza lub tworzenie nowych komórek mózgowych wyst─?puje przez ca??e ??ycie.
W eksperymentach zespó?? badawczy umie??ci?? m??ode szczury w klatce z dwoma starszymi szczurami na okres 20 minut. M??ody szczur zosta?? nast─?pnie poddany agresji ze strony bardziej dojrza??ych mieszka??ców klatki. Pó??niejsze badanie m??odych szczurów wykaza??o, ??e poziom kortyzolu by?? sze??ciokrotnie wy??szy ni?? u szczurów, które nie do??wiadczy??y stresuj─?cego spotkania towarzyskiego.
Dalsze badania wykaza??y, ??e podczas gdy m??ode szczury poddane stresowi wytworzy??y tak─? sam─? liczb─? nowych neuronów, jak te, które nie do??wiadczy??y stresu, tydzie?? pó??niej nast─?pi??o wyra??ne zmniejszenie liczby komórek nerwowych. Innymi s??owy, podczas gdy stres nie wp??ywa?? na tworzenie nowych neuronów, mia?? wp??yw na to, czy te komórki przetrwa??y.
Tak wi─?c stres mo??e zabi─? komórki mózgowe, ale czy jest co??, co mo??na zrobi─?, aby zminimalizowa─? szkodliwy wp??yw stresu?
"Nast─?pnym krokiem jest zrozumienie, jak stres zmniejszy?? to prze??ycie" - wyja??ni?? g??ówny autor Daniel Peterson, Ph.D. "Chcemy ustali─?, czy leki antydepresyjne mog─? utrzyma─? przy ??yciu nowe wra??liwe neurony."


4. Stres zmniejsza mózg.
Nawet w??ród zdrowych ludzi stres mo??e prowadzi─? do kurczenia si─? w obszarach mózgu zwi─?zanych z regulacj─? emocji, metabolizmu i pami─?ci.
Podczas gdy ludzie cz─?sto kojarz─? negatywne wyniki z nag??ym, intensywnym stresem wywo??anym przez zmieniaj─?ce ??ycie wydarzenia (takie jak kl─?ska ??ywio??owa, wypadek samochodowy, ??mier─? bliskiej osoby), naukowcy sugeruj─?, ??e jest to codzienny stres, z którym wszyscy zdajemy si─? mierzy─?. , z biegiem czasu, mo??e przyczyni─? si─? do szerokiej gamy zaburze?? psychicznych.
W jednym z bada?? naukowcy z Uniwersytetu Yale obejrzeli 100 zdrowych uczestników, którzy udzielili informacji o stresuj─?cych wydarzeniach w ich ??yciu. Naukowcy zaobserwowali, ??e ekspozycja na stres, nawet bardzo niedawny stres, doprowadzi??a do mniejszej szarej masy w korze przedczo??owej, regionie mózgu zwi─?zanym z takimi rzeczami jak samokontrola i emocje.
Przewlek??y, codzienny stres wydaje si─? mie─? niewielki wp??yw na obj─?to??─? mózgu, ale mo??e sprawi─?, ??e ludzie b─?d─? bardziej podatni na kurczenie si─? mózgu, gdy stan─? w obliczu intensywnych, traumatycznych stresorów.
"Nagromadzenie stresuj─?cych wydarze?? ??yciowych mo??e sprawi─?, ??e tym osobom b─?dzie trudniej radzi─? sobie z przysz??ym stresem, szczególnie je??li kolejne wymagaj─?ce wydarzenie wymaga wysi??ku kontroli, regulacji emocji lub zintegrowanego przetwarzania spo??ecznego, aby je pokona─?" - wyja??nia g??ówny autor badania, Emily. Ansell.
Co ciekawe, zespó?? badawczy odkry?? równie??, ??e ró??ne rodzaje stresu maj─? ró??ny wp??yw na mózg. Niedawne stresuj─?ce wydarzenia, takie jak utrata pracy lub wypadki samochodowe, mia??y zwykle wp??yw na ??wiadomo??─? emocjonaln─?. Traumatyczne wydarzenia, takie jak ??mier─? bliskiej osoby lub ci─???ka choroba, mia??y wi─?kszy wp??yw na o??rodki nastroju.


5. Stres uszkadza pami─?─?.
Je??li kiedykolwiek próbowa??e?? zapami─?ta─? szczegó??y stresuj─?cego wydarzenia, prawdopodobnie wiesz, ??e czasami stres mo??e utrudnia─? zapami─?tywanie wydarze??. Nawet relatywnie niewielki stres mo??e mie─? natychmiastowy wp??yw na twoj─? pami─?─?, na przyk??ad na walk─? o zapami─?tanie, gdzie znajduj─? si─? kluczyki od samochodu lub gdzie opu??ci??e?? aktówk─?, gdy spó??nisz si─? do pracy.
W jednym z bada?? z 2012 roku stwierdzono, ??e stres chroniczny ma negatywny wp??yw na to, co znane jest jako pami─?─? przestrzenna, lub zdolno??─? do przywo??ywania informacji o po??o??eniu obiektów w otoczeniu, a tak??e orientacji przestrzennej. Badanie z 2014 r. Ujawni??o, ??e wysoki poziom hormonu stresu kortyzolu by?? zwi─?zany z krótkotrwa??ymi spadkami pami─?ci u starszych szczurów.
Ogólny wp??yw stresu na pami─?─? zale??y od wielu zmiennych, z których jednym jest wyczucie czasu. Liczne badania wykaza??y, ??e kiedy stres wyst─?puje bezpo??rednio przed uczeniem si─?, pami─?─? mo??e zosta─? wzmocniona poprzez pomoc w konsolidacji pami─?ci.
Z drugiej strony wykazano, ??e stres utrudnia przegl─?danie pami─?ci. Na przyk??ad badacze wielokrotnie wykazali, ??e ekspozycja na stres tu?? przed testem zatrzymywania pami─?ci prowadzi do obni??enia wydajno??ci u ludzi i zwierz─?t.


Chocia?? stres jest z pewno??ci─? cz─???ci─? ??ycia, którego nie mo??na unikn─?─? w wielu przypadkach, naukowcy wierz─?, ??e dzi─?ki dok??adnemu zrozumieniu, w jaki sposób i dlaczego stres wp??ywa na mózg, mog─? uzyska─? wgl─?d w zapobieganie lub nawet cofanie cz─???ci stresu zwi─?zanego ze zniszczeniem. Na przyk??ad niektórzy eksperci sugeruj─?, ??e takie badania mog─? odgrywa─? rol─? w opracowywaniu leków zaprojektowanych w celu zapobiegania szkodliwym skutkom stresu na mózg.

 

 

Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij