Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

PRZEWODNIK Ô??JAK ZORGANIZOWA─? OPIEK─? NAD SENIOREM W TRZECH KROKACHÔ?Ł - CZ─???─? II

W cz─???ci I zamie??cili??my podpowiedzi dotycz─?ce oceny samodzielno??ci naszego Seniora i okre??lenia momentu, w którym pomoc staje si─? niezb─?dna. Zapraszamy do lektury tutaj.
Dzisiaj piszemy o rodzajach pomocy, jak j─? zorganizowa─?, jakie kroki podj─?─?, ??eby zapewni─? Seniorowi bezpiecze??stwo, czyli:
KROK 2: DOWIEDZ SI─?, JAKI RODZAJ POMOCY JEST NAJW?üA??CIWSZY.
Co robi─?, kiedy my sami lub nasi najbli??si potrzebuj─? pomocy?
Kiedy ju?? zmiany u Seniora zostan─? zauwa??one i ocenione jest kilka rzeczy, które mo??na zrobi─?, ??eby pomóc jemu i rodzinie, jako ca??o??ci.
• Zorganizuj spotkanie rodzinne, na którym zostan─? przedyskutowane dost─?pne opcje. Upewnij si─?, ??e ??yczenia Seniora zostan─? w tych rozwa??aniach uwzgl─?dnione. U??yj zaproponowanych przez nas tabel z ocen─? stanu, jako przewodnika w dyskusji o tym, co nale??y zrobi─?.
• Je??eli u Seniora widoczny jest spadek mo??liwo??ci umys??owych umów wizyt─? u lekarza i popro?? o zbadanie i testy na zdolno??ci kognitywne. Nie zak??adaj, ??e spadek zdolno??ci umys??owych jest nieod??─?czn─? cech─? zwi─?zan─? z wiekiem podesz??ym. Niektóre przyczyny spadku tych zdolno??ci s─? uleczalne poprzez odpowiedni─? rehabilitacj─? i leki.
• Popro?? wszystkich pracuj─?cych cz??onków rodziny (w??─?cznie z wnukami) o sprawdzenie czy ich pracodawcy nie oferuj─? jakiego?? rodzaju pomocy w takich przypadkach.
• Popro?? fim─? specjalizuj─?c─? si─? w us??ugach opieku??czych o przygotowanie indywidualnego planu pomocy dostosowanego do potrzeb i mo??liwo??ci Seniora oraz celów leczenia.
• Zaanga??uj wszystkich cz??onków rodziny do pomocy i uczestnictwa w tylu badaniach, na tyle, na ile to tylko b─?dzie mo??liwe. To pozwoli im spojrze─? na spraw─? z innego punktu widzenia i pomo??e w zaakceptowaniu konieczno??ci pomocy. Dodatkowo b─?d─? zorientowanie w rzeczywistym stanie jego zdrowia i w razie potrzeby wspiera─? go podczas np. wizyt lekarskich.
• Pomó?? sobie List─? Zabezpiecze?? Domowych.
Lista Kontrolna Zabezpiecze?? Domowych dla Opiekunów Seniora.
U??yj poni??szej listy kontrolnej, aby upewni─? si─?, ??e przyj─?ta rutyna ??ycia Seniora jest dla niego najkorzystniejsza, a warunki domowe nie b─?d─? stanowi─? zagro??enia dla jego bezpiecze??stwa i ??ycia. Sprawdzenie punktów z poponowanej listy kontrolnej mo??e pomóc znacz─?co ograniczy─? szkody, które mo??e ponie??─? Senior lub osoby zajmuj─?ce si─? opiek─?.

Pobierz PDF Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij