Strefa AsystentaStrefa SenioraStrefa Klienta

Zaopiekuj si─? opiekunem.

Opiekunowie wywodz─?cy si─? spo??ród cz??onków rodziny pe??ni─? istotn─?, ale cz─?sto niedocenian─? rol─? w opiece nad bliskim przewlekle chorym, niepe??nosprawnym lub starszym. Swoich zada?? podejmuj─? si─? ch─?tnie kierowani mi??o??ci─? i oddaniem dla najbli??szych i cz─?sto opieka ta jest dla nich ??ród??em satysfakcji.

Jednak w miar─? up??ywu czasu obci─???enia, szczególnie emocjonalne, zbieraj─? swoje ??niwo i mog─? negatywnie wp??ywa─? na zdrowie fizyczne i psychiczne opiekuna. Troska o podopiecznego przes??ania cz─?sto opiekunowi jego w??asne potrzeby: prawid??owego od??ywiania si─?, wystarczaj─?cego odpoczynku, zaj─?cia si─? w??asnymi problemami.

Najlepsz─? rzecz─?, jak─? opiekun mo??e zrobi─? dla swoich najblizszych I podopiecznego jest zatroszczenie si─? o w??asne zdrowie i samopoczucie. Dla dobra wszystkich powinni zatroszczy─? si─? o w??asne cia??a i zwraca─? uwag─? na pojawiaj─?ce si─? sygna??y: oznaki zm─?czenia, stresu, bezsenno??─?, zmiany apetytu lub zachowania. Ignorowanie tych objawów mo??e doprowadzi─? do pogorszenia si─? zdrowia fizycznego i psychicznego opiekuna.

Niezaspokojenie potrzeb emocjonalnych jest trudniejsze do wychwycenia i zidentyfikowania. Opiekun mo??e odczuwa─? smutek z powodu pogarszaj─?cego si─? stanu podopiecznego, poczucie winy, ??e nie jest si─? doskona??ym, gniew na ci─???ar odpowiedzialno??ci, frustracj─?, depresj─? i przera??enie perspektyw─? ci─?g??ych, nieko??cz─?cych si─? obowi─?zków. Dostrzegane zmiany w relacjach ze wspó??ma????onkiem lub rodzicem nios─? ze sob─? niepokój i rozczarowanie.

Je??eli jeste?? pocz─?tkuj─?cym opiekunem:

  • Ucz si─? jak najwi─?cej o chorobie lub niepe??nosprawno??ci swojego cz??onka rodziny i o tym, jakie s─? jego potrzeby opieku??cze. Im wi─?cej wiesz, tym mniej masz obaw odno??nie tego, co robisz oraz jeste?? bardziej efektywny.
  • Poszukaj kontaktu z innymi opiekunami. ??wiadomo??─?, ??e nie jeste?? sam, ??e jest wielu innych zmagaj─?cych si─? z podobnymi problemami pomaga. Zawsze mo??esz zwróci─? si─? z pytaniem lub pro??b─? o pomoc przy problemach, z którymi sobie nie radzisz.
  • Zawierz swojemu instynktowi. Pami─?taj, ??e Ty znasz najlepiej swoich bliskich. Twoja wiedza o cz??onku rodziny w po??─?czeniu z wiedz─? i do??wiadczeniem lekarzy i specjalistów pozwala na pe??niejsze i skuteczniejsze leczenie.
  • Wspieraj swoich bliskich w ich próbach zachowania niezale??no??ci. Opieka nie oznacza, ??e wszystko robisz ZA swojego podopiecznego. B─?d?? otwarty na technologie i sposoby, które pozwol─? cz??onkowi Twojej rodziny by─? tak niezale??nym, jak to mo??liwe.
  • Poznaj swoje ograniczenia. B─?d?? realist─? przy okre??laniu jak wiele czasu i pomocy mo??esz zaoferowa─?. Ustal jasne limity i zakomunikuj je lekarzowi, pozosta??ym cz??onkom rodziny i wszystkim pozosta??ym osobom zaanga??owanym w opiek─?.

Z czym przychodzi si─? zmaga─? opiekunom rodzinnym.

Z brakiem nadziei - ??wiadomo??─?, ??e b─?dzie lepiej, ??e choroba w ko??cu ust─?pi pozwala na cierpliwe oczekiwanie. Je??li jednak mamy do czynienia np. z chorob─? Alzheimera - wiemy, ??e lepiej nie b─?dzie, ??e stan chorego b─?dzie si─? pogarsza??.

Z l─?kiem - Cz─?sto w sytuacji opiekuna zostali??my postawieni nagle, bez uprzedniego przygotowania - nie wiemy, co i jak robi─?, dzia??amy instynktownie. Boimy si─? zarówno o podopiecznego, jak i o siebie.

Poczuciem winy – Opiekun mo??e czu─? si─? winny, ??e nie robi wi─?cej, ??e nie jest “lepszy”, nie ma do??─? cierpliwo??ci, nie akceptuje swojej sytuacji z wi─?kszym spokojem albo przy d??ugotrwa??ej opiece, ??e nie jest bardziej dost─?pny.

Bezsilno??ci─? - Im wi─?cej si─? stara - a choroba post─?puje - tym mnie wida─? efektów. Opiekun znajduje si─? w zakl─?tym kr─?gu powtarzaj─?cych si─? sytuacji i czynno??ci, które nigdy si─? nie ko??cz─?.

Brakiem wsparcia – Bardzo cz─?sto opieka nad starsz─?, schorowan─? osob─? spada w przewa??aj─?cej cz─???ci na jednego cz??onka rodziny. Pozostali czuj─? si─? zwolnieni z pomocy, bo „przecie?? Mama ma opiek─?”.

Ograniczeniem finansowym - Zdarza si─?, ??e opiekun rezygnuje z pracy zawodowej, aby ca??kowicie po??wi─?ci─? si─? osobie chorej. A ta potrzebuje leków, nieraz specjalistycznego sprz─?tu, materaca przeciwodle??ynowego itp.

Brakiem snu - U chorego zmienia si─? rytm snu i czuwania - wi─?c opiekun te?? musi si─? do tego dostosowa─?. Z tym, ??e je??li chory „buszuje“ w nocy, a dzie?? potrafi przespa─? - opiekun nie mo??e sobie na ten luksus pozwoli─?.

Ci─?g??─? czujno??ci─? - Chory ró??nie si─? zachowuje. Potrafi (je??li jest chodz─?cy) niezauwa??enie wyj??─? z domu, odkr─?ci─? gaz w kuchence, pój??─? do toalety i zab??─?dzi─?, spa??─? z ??ó??ka. Nie jeste??my stanie przewidzie─? wszystkich tych sytuacji i im zapobiec.

Brakiem wdzi─?czno??ci - Tak, to te?? jest wa??ne. Cz??owiek chce by─? doceniony. Od podopiecznego cz─?sto nie otrzymamy jednego dobrego s??owa, a czekaj─? nas wyzwiska, oskar??enia.

W ko??cu cz??owiek przestaje sobie radzi─? z emocjami, które w sobie dusi.

W literaturze fachowej istnieje jednostka chorobowa, która nazywa si─? zespó?? stresu opiekuna (CSS - Caregiver Stress Syndrome). To w??a??nie to wyczerpanie - zarówno fizyczne, jak i psychiczne, które odczuwamy opiekuj─?c si─? d??ugotrwale osob─? przewlekle chor─?. Jak ka??dy stres prowadzi─? mo??e do innych powa??nych schorze??: nadci??nienia, choroby wrzodowej, chorób serca i in.

Czy mo??na sobie jako?? z tym radzi─?? W pewnym stopniu tak. Czyli trzeba by─? troch─? egoist─?, my??le─? te?? o sobie (a my??l─?c o sobie równie?? pomagamy podopiecznemu, na którego przecie?? wp??ywa nasz stan).

1. Mamy prawo do prze??ywania negatywnych emocji - gniewu, zniecierpliwienia - i wyra??ania ich. St??umione emocje nie znikn─?, a b─?d─? narasta─?!

2. Mamy prawo do odpoczynku i bez wyrzutów sumienia mo??emy po??wi─?ci─? czas tylko dla siebie.

3. Nie dok??adajmy sobie obowi─?zków. Stan chorego b─?dzie si─? pogarsza?? i to, ??e staniesz na g??owie - i tak mu nie pomo??e.

4. Szukajmy pomocy i wsparcia - nikt nie jest samowystarczalny.

  • Pomoc, nawet raz na jaki?? czas lub na kilka godzin, przy opiece lub przy pracach domowych pozwala sta??emu opiekunowi z rodziny „z??apa─? oddech”, zaj─?─? si─? sob─? i swoimi potrzebami. Pracuj─?c na co dzie?? z rodzinami znajduj─?cymi si─? w takiej sytuacji widz─? jak─? ulg─? mo??e przynie??─? prosty fakt, ??e przyjdzie kto?? i posprz─?ta lub ugotuje i jeszcze zajmie si─? kilka godzin podopiecznym. Cz─?sto opiekun wracaj─?c do czystego, pachn─?cego domu i zastaj─?c tam w dobrej formie swojego podopiecznego czuje przyp??yw si?? i optymizmu, a i dla podopiecznego kontakt z now─? osob─? bywa zbawienny.
  • Pytajmy w sklepach medycznych, PCK - s─? wypo??yczalnie sprz─?tu, ??ó??ek - za niewielk─? op??at─? - op??aca si─? bardziej ni?? kupno nowego.
  • Rozmawiajmy z lud??mi - mo??na trafi─? na kogo??, kto ma lub mia?? podobne problemy. S─? internetowe grupy i fora ludzi borykaj─?cych si─? na co dzie?? z podobnymi problemami. Na ko??cu podaj─? linki do dwóch warszawskich instytucji, gdzie mo??na znale??─? pomoc. Istnieje równie?? pomoc w Caritas, ko??ciele. Mo??e uda nam si─? trafi─? na lekarza, który nie tylko doradzi, ale po prostu wys??ucha…
  • Poszukajmy grup wsparcia, warsztatów w miejscu, gdzie mieszkamy. Istniej─? ró??ne stowarzyszenia dzia??aj─?ce na rzecz osób chorych - nie ba─? si─? i??─? i zapyta─?.

5. Nauczmy si─? - cho─?by z internetu - jak niektóre dzia??ania opieku??cze mo??na wykona─? szybciej, ??atwiej. S─? ró??ne metody - po to opiekunowie ucz─? si─? w szko??ach, a ty masz umie─? ot tak, z powietrza?

6. Jak mamy wszystkiego ju?? ca??kowicie do??─? - bardzo skuteczn─? metod─?, któr─? te?? sprawdzi??am na sobie, jest wyj??cie z domu. Nie daleko i nie na d??ugo - do ogródka, na podwórko, na krótki spacer. Pochodzi─?, posiedzie─? na ??awce, popatrze─?, pooddycha─? ??wie??ym powietrzem, wystawi─? twarz do s??o??ca, a zim─? niech troch─? mróz poszczypie - taka drobnostka, a zdaje egzamin!

7. Mimo wszystko stara─? si─? wyspa─?. Brak snu powoduje, ??e organizm jest wyczerpany, mamy mniej si?? i wszystko wydaje si─? trudniejsze.

8. Nie rezygnowa─? z tego, co si─? lubi, co daje satysfakcj─?. Mo??e trzeba b─?dzie pewne rzeczy ograniczy─? - ale nie rezygnowa─? ca??kiem. Kiedy?? czyta??a?? pó?? nocy? Czytaj godzin─? dziennie. Lubisz jaki?? program w TV, serial? Te pó?? godziny jest tylko dla ciebie!

Je??eli jeste?? opiekunem, mieszkasz w Warszawie lub okolicach i potrzebujesz pomocy lub wsparcia z zewn─?trz zajrzyj na strony: Stowarzyszenia Syntonia (www.syntonia.jimdo.com) lub Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” (www.malibracia.org.pl). Zapraszamy równie?? do wspó??pracy z nami, Domowymi Anio??ami. Powstali??my w??a??nie po to, aby by─? wsparciem dla rodzin zajmuj─?cych si─? opiek─? nad niesamodzielnymi najbli??szymi. Nasze do??wiadczenia z pracy z rodzinami i podopiecznymi codziennie potwierdzaj─? jak bardzo takie wsparcie w opiece lub codziennych czynno??ciach mo??e pomóc i jak bardzo jest potrzebne.

Niania Ogg

Wr├│─ç do listy
Strona korzysta z plik├│w cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz samodzielnie okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu plik├│w cookies w Twojej przegl─ůdarce. Zamknij